พิษณุโลก เปรมฤดีชูนโยบายพัฒนาพิษณุโลกพร้อมเปิดตัวสมาชิกคณะลูกนเรศวร

admin2

พิษณุโลก เปรมฤดีชูนโยบายพัฒนาพิษณุโลกพร้อมเปิดตัวสมาชิกคณะลูกนเรศวร
เมื่อวันที่ 10 ก.พ. 63 ดร.เปรมฤดี ชามพูนท อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลก 4 สมัย ผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพิษณุโลกเบอร์ 2 ได้เปิดแถลงนโยบาย พร้อมลูกทีมผู้สมัครสมาชิก จำนวน 4 เขตๆละ 6 คน ตั้งแต่เบอร์ 2 ถึง เบอร์ 7 ที่บ้านพัก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก โดยมีผู้เข้ารับฟังนโยบาย จากชุมชนต่างๆ จำนวนหนึ่ง
ทั้งนี้มีการชูนโยบาย ด้านการศึกษา 4 ทันสมัย พัฒนาคน พัฒนาเมือง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความคิดสร้างสรรค์ เมืองทันสมัยSmart City พิษณุโลกเมืองปลอดภัย City of Safety นโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย พิษณุโลกเมืองสร้างสรรค์ นโยบายด้าน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม นโยบายด้านความความเข้มแข็งของชุมชน พิษณุโลกน่าอยู่ ประชาชนมีสุข นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เมืองสิ่งแวดล้อมดี ภูมิทัศน์สวยงาม “Green & Health Infasttructure” เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงวัย Age-Friendly City และ ด้านธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ได้มีการเปิดเผยเกี่ยวกับ

โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา ระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 วงเงินกู้ 48 ล้านบาท เพื่อพัฒนายกระดับการให้บริการน้ำประปาให้ทันสมัยมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน ในพื้นที่บางส่วนของโซนที่ 2 และโซนที่ 3 ระยะทางประมาณ 8,000 เมตร เพื่อรองรับการขยายตัวและเปลี่ยนแปลงเมืองพิษณุโลกในอนาคต

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

พะเยา ตรุษจีน ชาวบ้าน แห่ขอโชคไอ้ไข่ เลขโผล่จะๆ บนรูปปั้นไอ้ไข่

Post Views: 204 พะเยา ตรุษจีน ชาวบ้าน แห่ขอโชคไอ้ไ […]

ข่าวภูธร