ภารกิจ สจ.กอล์ฟ อรรถพล คำมีสว่าง ส.จ.เขต 3 อำเภอสอง พื้นที่ตำบลห้วย

admin2

ภารกิจ สจ.กอล์ฟ อรรถพล คำมีสว่าง ส.จ.เขต 3 อำเภอสอง พื้นที่ตำบลห้วยหม้าย ตำบลหัวเมือง ตำบลแดนชุมพล ร่วมประชุมประจำเดือน ของ อสม.พื้นที่ รพสต.บ้านหนองเสี้ยว สจ.กอล์ฟ นายอรรถพล คำมีสว่าง ส.จ.เขต 3 อำเภอสอง จ.แพร่ กล่าวว่า เมื่อต้องปฎิบัติหน้าที่ กำลังใจที่ดีย่อมสำคัญเสมอ ภารกิจส.จ.เขต 3 อำเภอสอง พื้นที่ตำบลห้วยหม้าย ตำบลหัวเมือง ตำบลแดนชุมพล ผมได้ร่วมประชุมประจำเดือน ของ อสม.พื้นที่ รพสต.บ้านหนองเสี้ยว จำนวน 3 หมู่บ้าน เพื่อนำเรียนข้อมูลเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานของ อสม. เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน กับ ส.จ ซึ่งได้มุ่งเน้นในการอำนวยความสะดวกแก่ ผุ้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ เป็นต้น

ในการนี้ ร่วมพบปะพี่น้องในพื้นที่บ้านห้วยกาน หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยหม้าย ในโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ของพัฒนาชุมชนอำเภอสอง และร่วมให้กำลังใจ ผู้ใหญ่บ้าน อสม ประจำด่านโควิด ณ จุดคัดกรอง ด่านตรวจนางฟ้า สนับสนุนบนิการเคคื่องดื่มกาแฟให้เจ้าหน้าที่ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ ตั้งจุดคัดกรองคนเข้าป่า ตามนโบายของจังหวัด เพื่อลดปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

Post Views: 161 เครือข่ายป่าชุมชน จ.แพร่ ตั้งจุดคั […]

ข่าวภูธร