พช.แพร่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระ

admin2

พช.แพร่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 กิจกรรม พัฒนาทักษะกลุ่มสัมมาชีพชุมชนด้านการผลิต การตลาดและการประชาสัมพันธ์ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 กิจกรรม พัฒนาทักษะกลุ่มสัมมาชีพชุมชนด้านการผลิต การตลาดและการประชาสัมพันธ์ งบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ ปี 2564 วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อ1เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนตามแนวพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดแพร่ และขยายผลโครงการโรงเรียนตามแนวพระราชดำริ สู่ชุมชน ให้ชุมชนเข้มแข็งตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีองค์ความรู้ในอาชีพ นำความรู้ไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและรายได้รวมของจังหวัดแพร่

3 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์สัมมาชีพชุมชนกิจกรรมการฝึกอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย1. การบรรยาย ทบทวนความรู้ความเข้าใจ กระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชน แนวทางการดำเนินงาน OTOP  การพัฒนาผู้ผลิตด้านทักษะการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ของชุมชน วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ นายภีรภัทร เอี่ยมสำองค์ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ และนายณรงค์ บรรจง ครูฝึกฝีมือแรงงาน ช 3 การพัฒนาทักษะเทคนิคการตลาด การพัฒนา ทักษะเทคนิคการประชาสัมพันธ์สินค้าในยุคดิจิทัล การจัดทำแผนพัฒนากลุ่มสัมมาชีพมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 2 หมู่บ้านๆละ จำนวน 20 คน ประกอบด้วย ผู้นำองค์กร แกนนำ ประชาชนในหมู่บ้านสัมมาชีพ ดำเนินการ ณบ้านใหม่ปากจอก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาพัฒนาต่อยอด คือ แหนมหมู และไข่เค็ม และบ้านแม่ตื๊ด หมู่ที่ 6 แม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ผลิตภัณฑ์ที่นำมาพัฒนาต่อยอด คือ ผ้าด้นมือ และหมูกระจก2.กิจกรรมฝึกปฏิบัติอาชีพทำขนมไทย และทำไข่เค็ม กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้นำ องค์กร แกนนำ ประชาชนในหมู่บ้านสัมมาชีพ จำนวน 20 คน ดำเนินการ ณ บ้านหล่ายห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

นายกเทศมนตรี ต.แม่ปาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านกองทุนแม่

Post Views: 196 นายกเทศมนตรี ต.แม่ปาน ให้การต้อนรั […]

ข่าวภูธร