อาชีวะอุบลฯ จัดอบรมผู้เรียนอาชีวศึกษาหลักสูตร “การอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่าน

admin2

อาชีวะอุบลฯ จัดอบรมผู้เรียนอาชีวศึกษาหลักสูตร “การอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” กว่า 1,000 คน ก่อนเข้าฝึกประสบการณ์อาชีพในสถานประกอบการ ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข วันนี้ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมราชธานีศรีวนาไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้จัด “ฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล” ให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา โดยมีดร.พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน นายลือชัย ทาทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และฝ่ายวิชาการ นางสิริพร แก้วมหาวงศ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ตัวแทนอนามัยจังหวัด และคณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการอำนวยการและสังเกตการณ์ในการจัดอบรม

ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าว มีนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช.และปวส. สาขาวิชาต่างๆ ที่มีบทบาทสำคัญในการสัมผัสอาหารโดยตรง ซึ่งจะเข้ารับการฝึกอาชีพและฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ได้ลงทะเบียนเข้าอบรม จำนวน 1,150 คน ได้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาการโรงแรม สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 4 กลุ่ม ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ทางเว็บไซต์ของสำนักความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หลักสูตรการอบรม 3 ชั่วโมง จัดอบรมในวันที่ 6,7 และวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่ออบรมเสร็จผู้เข้าอบรมจะต้องทำแบบทดสอบ

ออนไลน์ให้ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน ก็จะได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญที่ผู้เรียนอาชีวศึกษาจะต้องนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว ตามประกาศของกรมอนามัยที่ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล พ.ศ.2563 ที่ผู้สัมผัสอาหารจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ที่จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการประกอบอาหารให้ถูกสุขลักษณะ มีความสะอาด ปลอดภัย เพื่อลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อน อันจะส่งผลดีต่อตนเอง บุคคลอื่น สังคมและประเทศชาติในอนาคต

Next Post

สุดระทึก หน่วยกู้ภัยแพร่-อุตรดิตถ์ ร่วมค้นหา รถยนต์ตกเขา รอยต่อ 2 จังหวัด กว่า 4 ชั่วโมงแล้วยังไม่พบ

Post Views: 211 สุดระทึก หน่วยกู้ภัยแพร่-อุตรดิตถ์ […]

ข่าวภูธร