พ่อเมืองอำเภอเดชอุดมเปิดโครงการ โคก

admin2

พ่อเมืองอำเภอเดชอุดมเปิดโครงการ โคก หนอง นาโมเดล วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็นประธาน เปิด Kick Off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี และมี นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายวิริยะ เสาทอง พัฒนาการอำเภอเดชอุดม กล่าวรายงานต้อนรับ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ช่างผู้ควบคุมงาม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน อ.เดชอุดม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครัวเรือน HLM ต.นาส่วง นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ที่แปลงนาของ นายสมศักดิ์ ไชยวงค์ บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 8 ต.นาส่วง อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เป็นจุดที่1ของโครงการนี้


กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนดำเนินการสืบสาน ต่อยอด รักษา โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 มาขยายผลในพื้นที่ ให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดี เพื่อแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 ระบาดไปทั่วประเทศและทั่วโลก เพื่อ ให้เกิดการพึ่งตนเองและรองรับภัยพิบัติในรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล สร้างการพัฒนาคุณภาพให้เหมาะสมกับภูมิสังคม อ.เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการฯ ระยะที่ 1 จำนวน 808 ครัวเรือน งบประมาณ 86,582,600 บาท โดยมีพื้นที่ขนาด 15 ไร่ จำนวน 7 ครัวเรือน ขนาด 3 ไร่ จำนวน 473 ครัวเรือน และขนาด 1 ไร่ จำนวน 328 ครัวเรือน ในการ Kick Off วันนี้เป็นจุดแรกของอำเภอเดชอุดม และของจังหวัดอุบลราชธานี ในการร่วมโครงการนี้ ประชาชนเกิดการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติรูปแบบโคก หนอง นา โมเดล และเป็นต้นแบบระดับตำบลและครัวเรือน เกิดรายได้แก่เกษตรกร แรงงานที่อพยพย้ายกลับถิ่น บัณฑิตจบใหม่และสามารถแก้ไขปัญหา ภัยแล้งและน้ำท่วมได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว..ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ รายงาน

Next Post

รวบหนุ่มสุโขทัย แอบขายสัตว์ป่าคุ้มครองโพสต์ในโลกโซเชียล พบของกลางหลายรายการ

Post Views: 154 รวบหนุ่มสุโขทัย แอบขายสัตว์ป่าคุ้ม […]

ข่าวภูธร