จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน

admin2

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2564 ที่ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2564 ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดอุบลราชธานี จัดทำแผนเผชิญเหตุภัยแล้ง โดยแจ้งอำเภอ ทุกอำเภอ จัดจั้งศูนย์และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการ และรายงานภัยแล้งให้จังหวัดทราบทุกสัปดาห์ ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุโภค บริโภค เตรียมจัดกิจกรรมสัปดาห์ซ่อมสร้าง สำรวจ ซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2564 และแบ่งพื้นที่มอบหมายให้ส่วนราชการสนับสนุนช่วยเหลือ สนับสนุน อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้ง และช่วยเหลือ หากได้รับการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ขยายเป็นวงกว้าง
ด้านการเตรีมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ได้เตรียมการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ จัดทำแผนเผชิญเหตุ และแจ้งอำเภอทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ฯ และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ฯ โดยให้ดำเนินการตามนโยบายและข้อสั่งการ รวมถึงการประกาศห้ามเผาเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ จำนวน 16 หน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Account ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสาธารณภัย แจ้งเตือนเหตุด่วน รวมถึงสามารถแจ้งเหตุสาธารณภัยได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Line Official Account ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784 และ Line Official Account พ้นภัย

ปชส.จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 31 มกราคม 2564

Post Views: 203 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 31 มกราค […]

ข่าวภูธร