รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เร่ง

admin2

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน เร่งดูแลการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาภัยแล้ง และการเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน
4 ก.พ.64 ที่ห้องประชุมพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยติดตามภาพรวมทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 ผลการใช้จ่ายภาพรวมของจังหวัด สถานการณ์การค้าชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการบริหารจัดการภัยแล้ง ปี 2564 การป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ปัญหาและแนวทางการป้องกันการลักลอบเข้าประเทศตามแนวชายแดนและปัญหายาเสพติดข้ามพรมแดน และปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ซึ่งจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากการประชุมที่ผ่านมา ได้แก่ ขอให้ผลักดันการสร้างนิคมอุตสาหกรรม การเปิดด่าน

ชายแดนช่องอานม้า อำเภอน้ำยืน การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภค การสนับสนุนถนนสาย 24 (เดชอุดม – สิรินธร) ขอให้สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรด้านการประมง ปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวเน้นย้ำ ในการบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้ง สำหรับการอุปโภคบริโภค และให้เกษตรมีแหล่งน้ำที่เพียงพอในการทำการเกษตร อีกทั้งพร้อมที่จะขับเคลื่อนผลักดันการค้าชายแนวแดนกับประเทศเพื่อน ของจังหวัดอุบลราชธานี ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ปชส.อุบลราชธานี

Next Post

จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน

Post Views: 138 จังหวัดอุบลราชธานี เตรียมการป้องกั […]

ข่าวภูธร