นาย กิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง กกต.อยุธยา เติมกึ๋นหัวหน้า

admin2

นาย กิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อํานวยการการเลือกตั้ง กกต.อยุธยา เติมกึ๋นหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สท. 36 แห่ง
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัด หรืองรองปลัดรักษาการปลัด) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 36 แห่ง เวลา 09.00 น. วันที่ 29 ม.ค. 64 นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำนาจ ผุสดี รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดำรงศักดิ์ สารจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม จัดประชุมหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปลัด หรืองรองปลัดรักษาการปลัด) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งอย่างถูกต้องชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ ที่ต้องดำเนินการอย่างเคร่งครัด เตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล 36 แห่ง ณ ห้องประชุมบึงพระราม อาคารศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกิตติวีร์ มุตตาหารัช ประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมเตรียมการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบา เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง อย่างถูกต้องชัดเจน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับบทบาทภารกิจที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลที่จะมีขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง เห็นชอบแผนการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ในวันที่ 28 มีนาคม 2564
นายดำรงศักดิ์ สารจันทร์ หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วม กล่าวว่า บทบาทภารกิจที่หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องปฏิบัติในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล เป็นบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ถ./ผ.ถ. พ.ศ. 2563 รวมแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2563 รวมแก้ไข (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2563ฯลฯ ซึ่งการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ต้องเป็นไปตามแผนการจัดการเลือกตั้ง โดยเริ่มจาก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศให้มีการเลือกตั้งโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล จะต้องมีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี ตามแบบ ผ.ถ.1/1 และประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ตามแบบ ผ.ถ.1/1 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ตามความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดรับสมัครในวันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) และดำเนินการประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง การประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง การประกาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง อาทิ หีบบัตรเลือกตั้ง คูหาลงคะแนน บัตรเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยให้เพียงพอ และมีความพร้อมในการเลือกตั้งตามแผนการจัดการเลือกตั้ง จนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาล สามารถแต่งตั้งมอบหมายคณะบุคคลหรือบุคคลใดช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความพร้อมในการสนับสนุนการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลทุกแห่ง อาทิ การจัดทำร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศนมตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ร่างประกาศศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ร่างประกาศแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการสมัครรับเลือกตั้งฯ หนังสือซักซ้อมแนวทางการรับสมัคร รับเลือกตั้งและการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี หนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นที่จะต้องหารือกับทุกเทศบาล เกี่ยวกับการเสนอรายชื่อเพื่อให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี่คำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการในการรับบัตรเลือกตั้ง จากโรงพิมพ์ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย ซึ่งเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา แสดงความจำนงเป็นผู้แทนที่จะจัดส่งรายชื่อให้ผู้อำนวยการฯ แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดังกล่าว ส่วนเทศบาลอื่นๆ ต้องเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการของเทศบาล ที่จะมาทำหน้าที่รับมอบบัตรเลือกตั้ง และนำไปเก็บรักษาในที่ปลอดภัยโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยบัตรเลือกตั้งด้วยในเรื่องเกี่ยวกับการอบรมเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งก่อนๆ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอความร่วมมือจากทุกเทศบาลดำเนินการเตรียมการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้งและดำเนินการ จัดอบรมตามกรอบระยะเวลา 6 ชั่วโมง (วิชาการ 3 ชั่วโมง และฝึกปฏิบัติ 3 ชั่วโมง) ทั้งนี้ทุกเทศบาลจะต้องเน้นย้ำการจัดทำแบบรายงานในแบบพิมพ์ประจำหน่วย ให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง กรอกแบบพิมพ์ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน โดยให้ทุกเทศบาลเตรียมแผนการอบรมเป็นการล่วงหน้าโดยสำนักงานฯ จะได้สนับสนุนวิทยากร ไปช่วยอบรมตามแผนการอบรมของเทศบาลต่อไป
สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

ร้อยเอ็ด ผญบ.รับสารภาพยิงหนุ่มขี้ยาเสียชีวิต

Post Views: 219 ร้อยเอ็ด ผญบ.รับสารภาพยิงหนุ่มขี้ย […]

ข่าวภูธร