พะเยา- วพบ.พะเยา จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับครูพี่เลี้ยง นศ.พยาบาล ในช่วงโควิด 19

admin2

พะเยา- วพบ.พะเยา จัดอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับครูพี่เลี้ยง นศ.พยาบาล ในช่วงโควิด 19
วันนี้ 25 มกราคม 2564 ที่หอประชุมเอื้องคำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา วพบ.พะเยา จัดให้มีการอบรมการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับครูพี่เลี้ยง ตามโครงการ การพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับครูพี่เลี้ยง  ซึ่งจะดูแลนักศึกษาพยาบาลฝึกงาน ซึ่งออกฝึกตามโรงพยาบาลต่างๆในเขตพื้นที่ จ.พะเยา เชียงรายและ จ.น่าน นางสมัยพร อาขาล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วพบ.พะเยา กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับครูพี่เลี้ยงเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่ส่งเสริมการพัฒนาบัณฑิตทางการพยาบาล โดยการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทางการพยาบาล ต้องอาศัยความร่วมระหว่างครูพยาบาล แหล่งฝึกและครูพี่เลี้ยง ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ทั้งนี้เพื่อยกระดับความสำเร็จของนักศึกษาพยาบาล ให้เป็นนักปฏิบัติการทางการพยาบาลคุณภาพสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสุขภาพ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพยาบาล และหลักสูตร มีทักษะการสอนและการประเมินผลในคลินิก มีทักษะในการแสวงหาความรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและรู้เท่าทันสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อโคโรน่า 2019 ( Covid 19 ) ตระหนักถึงคุณค่าของความเป็นพยาบาลพี่เลี้ยงตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล
ด้าน ดร.ธานี กล่อมใจ ผอ.วพบ.พะเยา เปิดเผยว่า การจัดโครงการฯในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่ดี ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้เท่าทันไวรัสโคโรนา2019 ซึ่งระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้ จึงมารปรับหลักสูตรการสอนโดยคำนึงถึงนโยบายและจุดเน้นของวิทยาลัยฯ ในการเร่งรัดพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อยกระดับความสำเร็จของวิทยาลัยฯ ในการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นสร้างนักศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการวิชาชีพพยาบาลคุณภาพสูง
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Next Post

พะเยา – ยังไม่ตั้งข้อหา อดีตเจ้าอาวาสพร้อมพวก 2 อีกคนนำหัวใจพระเจ้าไป

Post Views: 204 พะเยา – ยังไม่ตั้งข้อหา อดีตเจ้าอา […]

ข่าวภูธร