พิษณุโลก นายก มนต์ชัย แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.พิษณุโลก ก่อนเข้าปฏิบัติ

admin2

พิษณุโลก นายก มนต์ชัย แถลงนโยบายต่อสภา อบจ.พิษณุโลก ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ วันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชกนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หลังจากเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครั้งแรกไปแล้ว หลัง กกต.ได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมี นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อีก 30 คน พร้อมทั้งได้มีการเลือกประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ โดยที่ประชุมมีมติเสนอชื่อ นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ให้นั่งแท่นเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมรองประธานสภาฯ อีก 2 คน คือ นายศรายุทธ คชพงศ์ และนางสุวิมล ปราบศรีภูมิ และมี นายวีรวัฒน์ ปานแสง ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยในวันนี้ นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น โดยมี นายศรายุทธ คชพงศ์ รองประธานสภา อบจ.พิษณุโลก คนที่ 1 และ นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ รองประธานสภา อบจ.พิษณุโลก คนที่ 2 ทำหน้าที่คู่กับประธานสภาฯ โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุมทั้ง 30 คน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมสภาฯ
ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุมสภาฯ นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก แจ้งให้สมาชิกทราบว่าการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปตามมาตรา 35/4 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2562 ที่กำหนดไว้ว่า ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้ารับหน้าที่ วรรคสอง ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แถลงนโยบายโดยไม่มีการลงมติ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมเพื่อแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้กระทำโดยเปิดเผย โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องจัดทำนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกท่านที่มาประชุมด้วย
หลังเปิดประชุมสภาฯ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ได้แถลงนโยบายต่อสภาฯ เกี่ยวกับนโยบาย เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกอย่างทั่วถึง โดยยึดหลัก 6 ประการ คือหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
และนายมนต์ชัย ยังกล่าวอีกว่า กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยจะดำเนินงานภายใต้แนวคิด “สานงานต่อ ก่องานใหม่” อย่างต่อเนื่องและเป็นเป้าหมายสูงสุดในการที่จะแก้ไขปัญหาของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะพัฒนางานในทุกๆ ด้านอย่างรวดเร็วและดีที่สุด ทั้งนี้จะต้องสอดคล้องตรงตามความต้องการและเหมาะสมของท้องถิ่น โดยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่มาจากการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น การประชาคมที่เกิดจากความต้องการของทุกภาคส่วนทั้งประชาชน หมู่บ้าน ชุมชน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกให้รุ่งเรือง เฟื่องฟู อีกวาระหนึ่ง
สำหรับนโยบายการบริหารของกระผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะดำเนินการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกด้านต่างๆ รวม 8 ด้าน ที่กระผมจะดำเนินการในระยะเวลา 4 ปี ที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยจะยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล เป็นสำคัญ มีดังต่อไปนี้
1. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดีและเสริมสร้างเครือข่ายทุกภาคส่วน
2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. นโยบายด้านการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้
นโยบายด้านการท่องเที่ยวและบริการต่างๆ นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการคมนาคมขนส่งและผังเมือง นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ
นอกจากนี้ นายมนต์ชัย ยังได้แถลงนโยบายต่อไปอีกว่า จากนโยบายการบริหารราชการให้เป็นไปตามนโยบายทั้ง 8 ด้าน ที่กระผมได้แถลงต่อที่ประชุมสภาแห่งนี้ กระผมขอเรียนว่าเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมาของกระผม พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารที่ทรงคุณวุฒิและมีความเชี่ยวชาญเข้ามาร่วมกันพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิษณุโลกของเรา อย่างสุดกำลังความสามารถและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของประชาชนในการใช้อำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ จะได้ร่วมมือร่วมใจให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ตลอดจนข้าราชการประจำจะได้นำนโยบายดังกล่าวข้างต้นไปสู่การปฏิบัติและจะดำเนินการให้เป็นไปภายใต้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อพัฒนาจังหวัดพิษณุโลกให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจะบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ให้มีความเจริญก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกตลอดไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

วัดบึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พิษณุโลก พระครูเกษมวาปีพิสัย รอง

Post Views: 162 วัดบึงกระดาน ต.บ้านป่า อ.เมือง จ.พ […]

ข่าวภูธร