นอ.วังชิ้น อบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ป่าสัก เพื่อการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

admin2

นอ.วังชิ้น อบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.ป่าสัก เพื่อการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการรับมือเรื่องภัยพิบัต นายวิทิต เที่ยงไทย นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานพิธีเปิดอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีนายอมฤต ปทุมมา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก กล่าวรายงานว่า นายวิทิต เที่ยงไทย กล่าวว่าด้วยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรส่วนท้องถิ่นแห่งละไม่น้อยกว่า 50 คน โดยรับสมัครจากจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็ง อันส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการพิจารณากำหนดรูปแบบ โครงสร้าง การจัดระบบ การสั่งการ และการติดต่อสื่อสาร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้รวดเร็วและเสริมสร้างให้ประชาชน ได้มีความรู้ความเข้าใจการปฎิบัติหน้าที่ด่านบรรเทาสาธารณภัยให้ทันต่อเหตุการณ์

จากนั้น นายวิทิต เที่ยงไทย ประธานพิธี ได้กล่าวว่า โครงการดังกล่าวที่เปิดอบรมวันนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีโดยเฉพาะผู้นำ และบุคลากรของ อบต.ในอำเภอวังชิ้นทุกตำบลที่เข้าร่วมฝึกอบรมตามโครงการนี้ เพราะอำเภอวังชิ้น มีภัยพิบัติจากธรรมชาติทุกปี ไม่ว่าจะเป็นภัยหนาว ภัยแล้ง อัคคีภัย วาตภัย และอุทกภัย ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เพราะฉะนั้นการฝึกอบรมวันนี้เป็นทฤษฎีเป็นแนวทางการ
ปฎิบัติเท่านั้น เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงเราก็สามารถนำไปประยุกต์ปรับไปใช้ตามสภาพพื้นที่ เพราะสถานการณ์และภูมิประเทศนั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งการฝึกอบรมโครงการนี้ใช้ระยะเวลา3วัน และได้มีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนจงตั้งใจเพื่อจะได้นำวิชาไปปรับปรุงช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอนาคตต่อไป
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

นายอำเภอสอง สั่งให้ปลัดหน.งานปกครอง พร้อมอส.อ.สอง ที่ 2 บูรณาการ

Post Views: 146 นายอำเภอสอง สั่งให้ปลัดหน.งานปกครอ […]

ข่าวภูธร