สุโขทัย-เสริมทัพ รุ่นที่ 2 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่

admin2

สุโขทัย-เสริมทัพ รุ่นที่ 2 ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ จังหวัดสุโขทัย เข้ารับการฝึกอบรม กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 5 วัน 4 คืน บ่มเพาะองค์ความรู้ เตรียมสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชน วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้นายกองโทพยุงศักย์ สุวรรณโณ นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล และเยี่ยมชมสถานที่ฝึกอบรม พร้อมทั้งให้กำลังใจกับผู้เข้ารับการอบรมดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

โดยมีวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการฯ ประกอบด้วย
1.ส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล 2.พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับตำบล และระดับครัวเรือน
3.ฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 2019)

ในการนี้นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับทิศทางการดำเนินโครงการฯ และแลกเปลี่ยนข้อมูล แนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวฯ โดยมีผอ.กลุ่มงานส่งเสริมฯ พัฒนาการอำเภอ เครือข่ายผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนา ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

สำหรับรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ ถอดบทเรียนผ่านสื่อ การฝึกครูกระบวนการ ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอศรีสัชนาลัย และอำเภอสวรรคโลก ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 70 ครัวเรือน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 30 คน รวม 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2564 นี้

ทั้งนี้กรมการพัฒนาชุมชน ได้มอบหมายให้จังหวัดสุโขทัย จัดฝึกอบรมโครงการดังกล่าว ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และวัดสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการทั้งหมด 18 รุ่นๆ ละ 100 คน จำนวน 5 วัน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน จำนวน 1,147 ครัวเรือน และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 636 คน รวม 1,783 คน

พงศ์เทพ สาคร สุโขทัย

Next Post

สุโขทัย สถานบันเทิงดีใจได้กลับมาเปิดบริการอีกครั้ง นั่งดื่มได้แค่ห้าทุ่ม

Post Views: 171 สุโขทัย สถานบันเทิงดีใจได้กลับมาเป […]

ข่าวภูธร