ชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมสรุปผลงานใน

admin2

ชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดประชุมสรุปผลงานในรอบปี พร้อมสรรหาประธานใหม่ ลงมติให้ นาย ดอกรักเมืองสองแคว รับหน้าที่ประธานชมรม ต่อไป วันที่ 21 มกราคม 2564 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก โดยนายมนต์รัตน์ ปาลิวนิช (ดอกรัก เมืองสองแคว) ได้เปิดการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน และ การจัดกิจกรรมตามโครงการอุ่นกาย อุ่ยใจ สายสัมพันธ์ ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนวัดแตน อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการสนับสนนุจากภาคราชการ และองค์กรเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก โดยผลการดำเนินกิจกรรม สำเร็จลุล่วง เป็นไปอย่างเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกชมรมฯ ที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมด้านต่าง ๆ ของชมรมเป็นอย่างดี วาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการเสนอให้สรรหาประธานชมรมฯที่ครบวาระการดำรงตำแหน่งมา 2ปี เพื่อดำรงตำแหน่งในปี 2564 เป็นต้นไป ที่ประชุมมีมติเสียงส่วนใหญ่ลงความเห็นให้ นายมนต์รัตน์ ปาลิวนิช (ดอกรัก เมืองสองแคว) เป็นประธานชมรม สมัยที่ 3 ต่อเนื่องไป โอกาสนี้ ได้ร่วมกันหารือ เรื่องการ เตรียมจัดงาน 25 กุมภาพันธ์ วันวิทยุกระจายเสียงไทยในวานะครบรอบ 90 ปี ใ ซึ่ง ขณะนี้ อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19 )ระลอกใหม่ คณะกรรมการฯจึงมีมติร่วมให้ให้งดจัดงานดังกล่าว ในปี 2564 นี้ไป
สำหรับ ชมรมสถานีวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก, สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 จังหวัดพิษณุโลก, สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 (ส่วนหน้าเมืองสองแคว) สถานีวิทยุกองพลทหารราบที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก, สถานีวิทยุทหารอากาศ 010, สถานีวิทยุทหารเรือ 8, สถานีวิทยุเสียงพิทักษ์สันติราษฎร์ 4, สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยา, สถานีวิทยุ อสมท, สถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค 6 และสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร ของจังหวัดพิษณุโลก ได้ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดโครงการ”อุ่นกาย อุ่นใจ สายสัมพันธ์”ครั้งที่ 6 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก และเป็นการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ของชมรมวิทยุ 10 สถานี 12 ความถี่ จังหวัดพิษณุโลก ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลก
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ช้างหลวง" โชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เตรียมจัดระเบียบ

Post Views: 192 ช้างหลวง” โชคชัย พนมขวัญ นาย […]

ข่าวภูธร