พิษณุโลก จัดโครงการ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

admin2

พิษณุโลก จัดโครงการ” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ที่ อบต.นครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานโครงการหน่วยบำบัดบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2564 พร้อมด้วย นางวัชรินทร์ จิตรวิเศษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดยมี นายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอบางกระทุ่ม กล่าวให้การต้อนรับพร้อมรายงานสภาพปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนอย่างแท้จริงของประชาชน
นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวถึงผลกระทบของชุมชน จากการร้องขอรับการช่วยเหลือไปยังจังหวัด เพื่อที่จะได้ดำเนินการช่วยเหลือความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้พื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม เป็นพืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งอย่างต่อเนือง ทั้งนี้จากการวัดปริมาณน้ำฝนในช่วงที่ผ่านมานั้น พบว่ามีปริมาณน้ำที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้รณรงค์และเชิญชวนให้ให้ประชาชน สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และคงมาตรการ “กินร้อน ช้อนฉัน ห่างกันสองเมตร” เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในพื้นที่อีกด้วย หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในหมู่บ้านอย่างเห็นผลและเป็นรูปธรรมจังหวัดพิษณุโลก ผู้ได้รับรางวัลประกอบด้วย นายสมพงษ์ อ้นชาวนา กำนันตำบลนครป่าหมาก ผลงานดีเด่นด้าน การแก้ไขปัญหาความยากจน, นางสาวจิราภรณ์ หมวดเมืองกลาง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านไร่ ผลงานดีเด่นด้าน เศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็นเป็นสุขระดับจังหวัด และ นางนารถนภา พินิจ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลเนินกุ่ม ผลงานดีเด่นด้านหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตย ประจำปี 2563 หมู่บ้านสีขาว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อม หัวหน้าส่วนราชการได้ร่วมมอบพันธุ์ปลา,พันธุ์กล้าไม้และ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน, มอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียน,มอบผ้าห่ม และถุงน้ำใจจากกาชาด จากนั้น ได้มอบหมายให้นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เยี่ยมชมบูธของหน่วยงานราชการต่างๆที่มาร่วมให้บริการแก่ประชาชนรวมกว่า 70 บูธอีกด้วย

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

อำเภอสอง จ.แพร่ จัดพิธีสวดมนต์บทมหาสันติงหลวงและมหาเมตตาใหญ่ เพื่อ

Post Views: 405 อำเภอสอง จ.แพร่ จัดพิธีสวดมนต์บทมห […]

ข่าวภูธร