ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมสภาอบจ.พิษณุโลก ครั้งแรก

admin2

ผวจ.พิษณุโลก เรียกประชุมสภาอบจ.พิษณุโลก ครั้งแรก
วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชกนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ภายหลังได้จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2563 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2562 ประกอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อ 6 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครั้งแรก โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมครบองค์ประชุมทั้ง 30 คน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สื่อมวลชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจและผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยก่อนประชุมสภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก อ่านประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกครั้งแรก และเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกผู้ที่มีอายุสูงสุด คือ นายสมเพชร ทรัพย์สิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอวังทอง เป็นประธานชั่วคราวและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมฯ พร้อมทั้งนำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกร่วมกันกล่าวปฏิญาณตน สำหรับระเบียบวาระในการประชุมสภาฯ ครั้งแรกนี้มีวาระสำคัญคือ เรื่อง การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก, รองประธานสภาฯ จำนวน 2 คน และเลขานุการสภาฯ โดยที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายศิริชิน หาญพิทักษ์พงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอพรหมพิราม เพียงคนเดียวให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งเสนอชื่อ นายศรายุทธ คชพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอบางกระทุ่ม ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 1 และนางสุวิมล ปราบศรีภูมิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานสภาฯ คนที่ 2 พร้อมทั้งเสนอชื่อ นายวีรวัฒน์ ปานแสง ผู้อำนวยการกองกิจการสภาฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ จากนั้นประธานสภาฯ ได้ประชุมเพื่อกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564 ของแต่ละสมัย และมีการกำหนดวันเริ่มประชุมประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป (พ.ศ.2565) และวาระอื่นๆ โดยบรรยากาศในการประชุมสภาฯ ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมสภาฯ ครั้งนี้ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกคนใหม่ พร้อมรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกทั้ง 2 คน พร้อมทั้งร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกในการประชุมสภาครั้งแรกนี้ โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้มีมติกำหนดประชุมแถลงนโยบายการปฏิบัติราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกขึ้นในวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

เช้าวันนี้ นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยาได้รับมอบ

Post Views: 376 เช้าวันนี้ นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่า […]

ข่าวภูธร