จ.แพร่ ประเมินผลงาน “ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

admin2

จ.แพร่ ประเมินผลงาน “ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด กรมการปกครอง กำหนดให้อำเภอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 มกราคม 2564 พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ร่วมตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด กรมการปกครอง กำหนดให้อำเภอจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับอำเภอ เพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชนในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนนำแนวคิดและหลักปฏิบัติไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

จังหวัดแพร่ ได้จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ เพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในระดับอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ มีผลการดำเนินงานเป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ สอดคล้องกับนโยบายด้านการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ในวันที่ 15 มกราคม 2564 คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานระดับจังหวัด นำโดยนายวรวุฒิ จันทร์สว่าง จ่าจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบระดับจังหวัด จำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ 1.บ้านแม่ขมิง ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น 2.วัดเชตะวัน อำเภอลอง 3.บ้านจำวาย ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง 4.บ้านทุ่งเจริญ ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จ.แพร่ในการนี้ นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการพิจารณาตรวจประเมินฯ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ระดับอำเภอที่ส่งเข้ารับการคัดเลือก

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

อำเภอวังหินจัดกิจกรรม นุ่งผ้าไท ใส่บาตรวัฒนธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง ตาม

Post Views: 152 อำเภอวังหินจัดกิจกรรม นุ่งผ้าไท ใส […]

You May Like

ข่าวภูธร