จ.เชียงใหม่ มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ 2อำเภอชายแดน

admin2

จ.เชียงใหม่ มอบเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานสมเด็จ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ 2อำเภอชายแดน
14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 1400 น.
ช่วงเช้ามอบที่อำเภอฝาง ช่วงบ่ายมอบที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
ที่อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ทางมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับกองกำลังผาเมืองมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับราษฎรบ้านห้วยมะยม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ พันเอกภาสกร กุรวิวรรณ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้า เป็นประธาน ทำการแทนผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง โดยทางพ.อ.ชัยยันต์ สิรสุนทร ผู้แทนมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้กล่าวรายงานในโครงการว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ

100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปแล้วทางมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก ให้แก่ชาวบ้าน บ้านห้วยมะยม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 39 ครัวเรือน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญแก่ผู้เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อจะได้ ให้ประชาชนนำไปปลูกเพื่อใช้รับประทานเป็นอาหาร เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากการขาดแคลนอาหาร และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ จากนั้น นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงห่วงใยราษฎร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ทรงพระกรุณาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ราษฎรได้นำไปปลูก ให้มีความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน ในโอกาสต่อไปด้วย จะขอน้อมนำพระราชดำริ มาประพฤติปฏิบัติ จะขออาสาทำความดี ตามรอยพระบาท เพื่อช่วยเหลือคนอื่นตลอดไป จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้เป็นต้นสาละต้นไม้ทางพระพุทธศาสนา มีผู้เข้าร่วมทั้งพระสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ประธานโครงการป่ารักน้ำเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ(พระนักพัฒนาอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาน้ำในธรรมชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนเกษตรกรและสังคมสิ่งแวดล้อม จัดช่วยเหลือสังคมนำน้ำบนเขาผันมาเป็นประปาภูเขาให้ชาวบ้านใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตรกรรม สร้างป่าต้นแบบในพื้นที่อำเภอไชยปราการ) ได้นำเอาแว่นสายตา จำนวนประมาณ 200 อันมามอบให้กับชาวบ้าน ทางส่วนโรงพยาบาล ฝาง และทหารกองกำลังผาเมือง มีการจัดระเบียบทิ้งระยะห่าง ใสแมส พ่นแอลกอฮอล์ป้องกันโควิด คัดกรองชาวบ้านและส่วนราชการที่มาร่วม ในงานนี้ให้เกิดความปลอดภัย นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวขอชาวบ้านป้องกันเรื่องโรคติดต่อโควิด19 อย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อย่าบุกรุกทำลายป่าและอย่าเผาป่าเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ให้น้ำแก่ชาวบ้านเพื่อความยั่งยืน
ที่อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเวลา 1330 น มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯดำเนินการนำเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานให้กับชาวบ้านสานต่อแนวพระราชดำริอาหารปลอดภัย แก้ปัญหาขาดแคลนอาหารในยามลำบาก โดย พันเอก ชาตรี สงวนธรรม รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธาน ในพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับราษฎรบ้านห้วยมะยม ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทางพ.อ.ชัยยันต์ สิรสุนทร ผู้แทนมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้กล่าวรายงานในโครงการว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืชให้เกษตรกรได้มีพืชที่มีสายพันธุ์ที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของเกษตรกรด้านพันธุ์พืช ทนทานต่อโรคและแมลง ได้ผลผลิตที่ดี ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จึงผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อสะสมเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยพิบัติ และพระราชทานแก่ราษฎรทั่วไปแล้วทางมูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้ประสานศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริเพื่อขอพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้ชาวบ้านปลูกผักไว้กินเอง ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชผัก ให้แก่ชาวบ้าน บ้านป่าหนา ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 102 ครัวเรือน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นขวัญแก่ผู้เข้ารับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อจะได้ ให้ประชาชนนำไปปลูกเพื่อใช้รับประทานเป็นอาหาร เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากการขาดแคลนอาหาร และสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกในรุ่นต่อไปได้ จากนั้น พันเอก ชาตรี สงวนธรรม รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองได้นำกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ทรงห่วงใยราษฎร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ทรงพระกรุณาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ราษฎรได้นำไปปลูก ให้มีความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน ในโอกาสต่อไปด้วย จะขอน้อมนำพระราชดำริ มาประพฤติปฏิบัติ จะขออาสาทำความดี ตามรอยพระบาท เพื่อช่วยเหลือคนอื่นตลอดไป จากนั้นได้ร่วมปลูกต้นไม้เป็นต้นสาละต้นไม้ทางพระพุทธศาสนา มีผู้เข้าร่วมทั้งพระสงฆ์และหัวหน้าส่วนราชการ พระครูสถิตธรรมาภิรักษ์ ประธานโครงการป่ารักน้ำเจ้าคณะอำเภอไชยปราการ ได้กล่าวขอชาวบ้านป้องกันเรื่องโรคติดต่อโควิด19 อย่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อย่าบุกรุกทำลายป่าและอย่าเผาป่าเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอุดมสมบูรณ์ให้น้ำแก่ชาวบ้านเพื่อความยั่งยืน จากนั้น พันเอก ชาตรี สงวนธรรม รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้มอบผ้าห่มให้กับผู้นำและชาวบ้านที่ยากจนตามบ้านในจำนวนหนึ่ง ทางพลตรีสุวิทย์ วังยาว มูลนิธิศิษย์นายร้อย ได้มาร่วมเป็นตัวแทนมูลนิธิศิษย์นายร้อยทั้งสองอำเภอจนแล้วเสร็จเป็นอย่างดี

นายสำราญ แสงสงค์ รายงาน

Next Post

จ. นราธิวาส นางดาเรศ จิตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้แทน

Post Views: 260 จ. นราธิวาส นางดาเรศ จิตรัตน์ นายก […]

You May Like

ข่าวภูธร