ศรีสะเกษ!!เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลัก

admin2

ศรีสะเกษ!!เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลักฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โดก หนอง นาโมเดล รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2564 ที่ศูนย์เรียนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชิวิตตมหลักฤษฎีหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล บ้านตาเหล็ก ตำบลมืองหลวง อำเภอหัวยหับทัน จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาทชีวิตามหลักฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 3 ในระหว่างวันที่ 11-15 มกราคม 2564 โดยมี นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มเป้าหมายมาจากพื้นที่จำนวน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองจันทร์ โพธิ์ศรีสุวรรณ บึงบูรพ์ ราษีไศล และอำเภอศาลาลาด เป็นครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนคุณภาพชีวิต และโครงการจ้างานสร้างรายได้ รวมทั้งสิ้นจำนวน 103 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจด้านเศรษฐกิพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อให้เป็นแกนนำในการพัฒนาและสามารถเป็นครูกระบวนการ ครูกสิกรรม ครูประจำฐานเรียนรู้การพึ่งพาตนเองและครูพาทำได้ต่อไป นายจรินทร์ รอบการ พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดสรรงบประมาณแผนงานพื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจกการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษขับเคลื่อนเสรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนที่ประสบกับโรคโควิด 19 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โดก หนอง นา โมเดล มาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมและศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้กระจายทั่วทั้ง 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างเดือนธันวาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,434 คน ประกอบด้วย ครัวเรือนพื้นที่

ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 1,050 คน และผู้เข้าร่วมโครงการจ้างงานสร้างรายได้ จำนวน 384 คน แบ่งการอบรมออกเป็น 14 รุ่นๆ ละ 5 วัน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและเสถียรภาพ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยความว่า เราจะสีบสาน รักษาและต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศศึกษา วิเคราะห์ วิจัยจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2565″นี้

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Next Post

พิษณุโลก พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง

Post Views: 179 พิษณุโลก พ.อ.วัชรพงศ์ แก้วแจ้ง รอง […]

ข่าวภูธร