อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับ

admin2

อบจ.พิษณุโลก ขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก เพื่อประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” เป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน 9 จังหวัด วันที่ 11 มกราคม 2564 เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นำเครื่องจักรกลเข้าดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลให้กับศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หลังได้รับการร้องขอสนับสนุนในการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อทำการเกษตรตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ 39 ไร่ เพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ของความรับผิดชอบของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นี้ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลกได้รับการจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมครัวเรือนต้นแบบ “โคก หนอง นา” และนักพัฒนาพื้นที่ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบ

เศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร โคก หนอง นา โมเดล จำนวน 14 รุ่นๆ ละ 100 คน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 1,406 คน โดยเริ่มการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 21 มกราคม 2564 และในการฝึกอบรมดังกล่าวมีภาคปฏิบัติในพื้นที่ต้นแบบโคก หนอง นา ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำเป็นจำนวนมากสำหรับการรดน้ำต้นไม้ แปลงปลูกผัก และกิจกรรมการสาธิตต่างๆ และปริมาณน้ำในพื้นที่ตามโครงการดังกล่าวมีน้อยมากและคาดว่าจะไม่เพียงพอในช่วงฤดูร้อนที่จะมาถึงนี้ เบื้องต้นคาดว่าใช้ระยะเวลาในการดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลระหว่างวันที่ 11-18 มกราคม 2564 นี้

ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก

Next Post

พิษณุโลก สภอ. เมืองพิษณุโลกจัดโครงการพิษณุโลกเมืองปลอดภัยสวม

Post Views: 124 พิษณุโลก สภอ. เมืองพิษณุโลกจัดโครง […]

ข่าวภูธร