สั่งเข้ม !!! พ่อเมืองแพร่ มีคำสั่งตั้งด่านสะกัดโควิด 5 จุด พื้นที่เขตติดต่อ 5 จังหวัด เน้นเพื่อชาวแพร่ปลอดภัย

admin2

สั่งเข้ม !!! พ่อเมืองแพร่ มีคำสั่งตั้งด่านสะกัดโควิด 5 จุด พื้นที่เขตติดต่อ 5 จังหวัด เน้นเพื่อชาวแพร่ปลอดภัย

ตามที่หลายจังหวัดมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิค เพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่ระบาด ในส่วนของจังหวัดแพร่ นายสมหวังพ่วง บางโพผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำด่านฯ เป็นการด่วน เพื่อให้ชาวแพร่ปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด 100% นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ กล่าวว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยข้อ 6 กำหนดให้การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด นั้น

เพื่อให้การดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบข้อ 7 1 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 6 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 16 และข้อ 1 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 17 ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแพร่ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 จึงมีคำสั่งตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ดังนี้ 1.ให้ตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เพื่อตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางข้ามจังหวัดแพร่ และเพื่อจัดระเบียน การเดินทาง การจราจร รวมทั้งเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทางละพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 จุดตรวจ

สำหรับด่านต่างๆมีดังนี้ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 บริเวณตำบลแม่จั๊วะ ฝั่งขาเข้าจังหวัดแพร่ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1.2 จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 บริเวณตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่
1.3 จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 บริเวณตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 บริเวณตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่่ จุดตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 บริเวณจุดตรวจนางฟ้า ทางหลวงหมายเลข 103 ร้องกวาง – งาว หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง จังหวัดแพร่ให้ชุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไร้สโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยแบ่งเป็น 3 ผลัด ผลัดละไม่เกิน 15 นาย ผลัดที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.01-16.00 น. ผลัดที่ 2 ตั้งแต่เวลา 16.01-24.00 น. และผลัดที่ 3 ตั้งแต่เวลา 00.01-08.00 น.ให้ชุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 แต่ละผลัด สนธิกำลังระหว่างฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัครต่างๆ ดังนี้ 3.1 เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่ตั้งจุดตรวจฯ ผลัดละไม่น้อยกว่า 2 นาย มีหน้าที่เรียกตรวจยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางผ่านจุดตรวจ รวมทั้งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความสงบเรียบร้อย 3.2 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้บริหาร สมาชิก ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในสังกัดอำเภอพื้นที่ตั้งจุดตรวจฯ ผลัดละไม่น้อยกว่า 2 นาย มีหน้าที่ตรวจและสนับสนุนการตรวจ รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ในอำเภอพื้นที่ตั้งจุดตรวจ และ อสม.ผลัดละไม่น้อยกว่า 4 นาย มีหน้าที่ในการตรวจวัตอุณหภูมิ และให้ผู้เดินทางลงทะเบียนผ่าน OR Code “แพร่ชนะ” รวมทั้ง สอบถามและบันทึกข้อมูลของผู้เดินทางเจ้าหน้าที่ทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ ทหาร หรือกำลังพลจากหน่วยทหารที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดแพร่ให้นายอำเภอท้องที่มีอำนาจมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รวมถึงข้าราชการอื่น ที่มีที่ตั้งในพื้นที่อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ ด่านตรวจได้ 3.6 ให้นายอำเภอในพื้นที่ตั้งจุดตรวจ เป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการและให้รายงานผลการปฏิบัติงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละผลัด ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ทราบให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดมีหน้าที่ สนับสนุนการปฏิบัติงานของจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในเส้นทางหลักและเส้นทางรอง 5. ให้นายอำเภอในพื้นที่ตั้งจุดตรวจ กำกับดูแล อำนวยการ สั่งการและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของจุดตรวจ 6. ให้หัวหน้าส่วนราชการที่สนธิกำลังในการปฏิบัติภารกิจนี้ ควบคุม กำกับ ดูแล อำนวยการสั่งการ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสหรับด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 บริเวณตำบลแม่จั๊วะ ฝั่งขาเข้าจังหวัดแพร่ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งมีนายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นผู้ควบคุมดูแลด้านนี้ได้มอบหมายให้ นายเสถียร อิสระเศรษพงศ์ ปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงฯ กำกับดูแลด่านอีกชั้นหนึ่ง

นายเสถียร อิสระเศรษพงษ์ กล่าวว่า สำหรับด่านตรวจควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 บริเวณตำบลแม่จั๊วะ ฝั่งขาเข้าจังหวัดแพร่ ตำบลแม่จั๊วะ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ซึ่งมีนายอิสรา สุขแจ่มใส นายอำเภอเด่นชัย เป็นผู้กำกับดูแลด่าน ถือว่าอเป็นด่านแรกของจังหวัดแพร่ ให้สนธิกำลังระหว่างฝ่าปกครอง ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอาสาสมัคร ในวันนี้เปิดด่านตั้งแต่เวลา 08.00 น มีการตรวจคัดกรองรถประมาณ 200 คัน เน้นการอำนวยความสะดวกใน ในการเดินทางของประชาชนตามเส้นทางนี้

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

พิษณุโลก เริ่มตั้งจุดคัดกรองแยกบ้านแยง อำเภอนครไทย เพื่อป้องกันไวรัส

Post Views: 145 พิษณุโลก เริ่มตั้งจุดคัดกรองแยกบ้า […]

ข่าวภูธร