องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

admin2

องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นจังหวัดเชียงราย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและเจ้าหน้าผู้ปฏิบัติงาน จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.45 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมด้วยนายลลิต ถนอมสิงห์ รองเลขาธิการ กปร. และคณะเดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริ ดอยบ่อ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

เพื่อเชิญถุงพระราชทาน จำนวน 504 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรและผู้ปฎิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านปางขอน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยหญ้าไซ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนในพื้นที่อนุรักษ์ เวียงป่าเป้า อันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนั้น ยังได้มอบเสื้อกันหนาวให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่โครงการต่าง ๆ ข้างต้นรวมจำนวนทั้งสิ้น 1,670 คน โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวร่วมให้การต้อนรับโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยบ่อ ดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดทำแปลงสาธิตการทำเกษตรแผนใหม่ เพื่อให้ราษฎรในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายประกอบด้วย บ้านจะต๋อเบอ บ้านจะฟู และบ้านลอบือ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำความรู้ไปปฏิบัติในที่ดินของตนเอง ขณะเดียวกันก็ได้รับค่าจ้างเพื่อให้มีรายได้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าและการป้องกันไฟป่า ส่งเสริมให้ปลูกไม้ผลยืนต้นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มากขึ้น เช่น ลิ้นจี่ อโวคาโด แมคคาเดเมีย มะม่วง กาแฟ สตรอเบอร์รี่ พืชผักปลอดสารพิษ การทำนาแบบขั้นบันได และการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ อาทิ เช่น ไก่ดำ กบ ปลา เพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายสร้างรายได้ ส่งเสริมให้มีการก่อสร้างฝายต้นน้ำแบบผสมผสาน และฝายแบบกึ่งถาวร เพื่อสร้างความชุ่มชื้น ลดการไหลบ่าของน้ำในช่วงที่มีฝนตกหนัก ส่งผลให้ปัจจุบันแต่ละชุมชนมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรและการอุปโภค-บริโภคตลอดทั้งปี พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงเป็นการนำมาซึ่งความผาสุกให้กับราษฎรอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบมา

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

เลขาธิการ ศอ.บต.มอบถุงยังชีพพระราชทาน จากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง

Post Views: 307 เลขาธิการ ศอ.บต.มอบถุงยังชีพพระราช […]

ข่าวภูธร