ศรีสะเกษ !! พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

admin2

ศรีสะเกษ !! พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังจำนวน 137 คน ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 ที่หอประชุมมูลนิธิหลวงปู่สรวง เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้รับการฝึกอบรมโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และเป็นผู้ต้องขังที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอภัยโทษ จำนวน 137 คน ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็กโดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่องของพื้นที่และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอง ซึ่งการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ กรมราชทัณฑ์ มีผู้เข้ารับการฝึก เป็นผู้ต้องขังจำนวน 137 โดยมีนายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย. ผบก.ภ.จว.ศรีสะเกษ นายรังสฤษฏ์ จารุจิตร อัยการจังหวัดศรีสะเกษ

หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
หลังจากนั้น นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ก็ได้ประกอบพิธีปล่อยผู้ต้องขังที่ได้รับการพ้นโทษกลับไปประกอบอาชีพที่ภูมิลำเนาตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆของพระสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตนเอง เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป
นายเริงศักดิ์ เกตุจันทึก ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดทำโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง รุ่นที่ 2/1 ใช้เวลาการฝึกอบรม 14 วัน ในระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 แบ่งขั้นการฝึกตอนออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ การฝึกอบรมพึ่งพาตนเองด้วยทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติประกอบด้วย การออกแบบแนวความคิดการบริหารการจัดการพื้นที่ขนาดเล็กการประยุกต์ทฤษฎีแบบชาวบ้าน ปั่นโคก ขุดหนองทำนา ตามภูมิสังคมบนกระดาษ การสร้างต้นแบบพื้นที่จำลองการวางแผนการปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพ่ออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติในพื้นที่จริง ขนาด 180 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้านโคก ปั่นโคก ขุดหนองทำนายตามภูมิสังคม และการสรุป ประเมินผล การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามหลักสูตรการฝึกแล้วผลการฝึกในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น 57 คน จากผลการดำเนินการที่ผ่านมาผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพึ่งพาตนเอง ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรกรรมและเกษตรทฤษฎีใหม่ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชนให้ทำประโยชน์ เพื่อส่วนรวมได้หลังจากที่ผู้ต้องขังที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการสืบสานรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นและช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

ข่าว/ภาพ บุรทัศน์ ศรีสะเกษ

Next Post

ป้องกันดีกว่าแก้ไข !!! ผอ.สพป.แพร่ เขต

Post Views: 155 ป้องกันดีกว่าแก้ไข !!! ผอ.สพป.แพร่ […]

ข่าวภูธร