เป็นพระมหากรุณาธิคุณ !!!เรือนจำ

admin2

เป็นพระมหากรุณาธิคุณ !!!เรือนจำจังหวัดแพร่ มอบเกียรติบัตรแก่ ผู้ผ่านการอบรม โครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2564 ที่เรือนจำจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทาน โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ พันตำรวจโทชินโชติ พุฒิวรรธธาดา ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดแพร่ ได้รายงานผลการปฏิบัติในการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้ เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก ทั้งนี้ทางเรือนจำจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 รวม 14 วัน มีเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรจิตอาสา จำนวน 15 คน มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขังจำนวน 156 คน แบ่งการฝึกเป็น 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนที่ 1 การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นตอนที่ 2 การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การออกแบบแนวคิด การบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม ลงบนกระดาน, การสร้างต้นแบบพื้นที่จำลอง Table Top Exercise และวางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างเพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น การปฏิบัติพื้นที่จริงมีขนาด 1 งานหรือ 412 ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม และขั้นที่ 3 การสรุปและประเมินผล

ผบ.เรือนจำจ.แพร่ กล่าวอีกว่า จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ผู้ผ่านการฝึกสามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากที่พ้นโทษสามารถดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเองได้ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปพร้อมกันนี้เรือนจำจังหวัดแพร่ได้มีผู้ต้องขังพ้นโทษได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ 4 ม.ค.64 จำนวน 111 คน ด้วย

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ศรีสะเกษ !! พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

Post Views: 202 ศรีสะเกษ !! พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู […]

ข่าวภูธร