พิษณุโลก เลื่อนแล้ว งานแผ่นดินสมเด็จ

admin2

พิษณุโลก เลื่อนแล้ว งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ปี 2564 และ สั่งปิดสถานศึกษา 1 สัปดาห์ เพื่อป้องกันเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ค่ำวันที่ 2 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบุณยวงศ์วิโรจน์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เชิญหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปรับแนวทางในการควบคุมป้องกันลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) โดยมีประเด็นหารือพิจารณาข้อเสนอตามมาตรการ 5 ร. และ ผ่านความเห็นชอบแล้วจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ดังนี้

1.โรงแรม ทีมผู้รับผิดชอบตรวจประเมินมาตรการ ตามมาตรฐานไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด Amazing Thailand Safety and Health Administration(SHA) และมาตรฐาน SAVE PHITSANULOK การให้บริการอาหารบุฟเฟต์ ให้ปรับรูปแบบบริการโดยพนักงานเสิร์ฟให้ หรือให้ร้านจัดให้มีการสวมถุงมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ตักอาหาร กรณีบุคคลที่เดินทางมาจากสถานที่ควบคุมสูงสุดให้แยกโซน และให้จัดอาหารเป็น Box Set ผู้เข้าพักต้องลงทะเบียน 3 แอฟพลิเคชั่น (SAVEPHITSANULOK, หมอชนะ และไทยชนะ ในกลุ่มพื้นที่ควบคุมเสี่ยงสูงลงทะเบียนระบบ DDC Careให้ดำเนินการประเมินตนเองตามแนวทางของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เน้นย้ำให้เข้มงวดมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด
กรณีที่มีผู้เข้าพักมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่สีแดง ให้ รายงานให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกหรือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อฯ ทราบ เพื่อติดตามมาตรการเฝ้ระวังเพิ่มเติม โรงเรียน มหาวิทยาลั โรงเรียน มหาวิทยาลัย และศูนย์เด็กเล็ก หยุดการเรียนการสอนเป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 4-8 มกราคม 2564 ให้เรียนออนไลน์ หรือการเรียนการสอนระบบทางไกลแทน
ตรวจตราหอพักนักเรียน นักศึกษา ให้ได้มาตรฐาน หรือ แนะนำให้นักเรียน

นักศึกษากลับไปพักอศัยที่บ้าน ไม่ให้มีการมั่วสุมให้ดำเนินการประเมินตนเองตามแนวทางของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก เพิ่มมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ในรถรับส่งนักเรียน
3. เรือนจำออกมาตรการเข้มขั้นตามแนวทางที่วางไว้ กรณีผู้ต้องขังมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ แยกกักเป็นระยะเวลา 14 วัน ติดตามอาการทุกวัน และจัดทำรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทราบทุกวัน มีแนวทางการกักกันผู้ต้องขังรายใหม่ 14 วัน ก่อนเข้าร่วมกับคนกลุ่มใหญ่ ร้านค้า ร้านอาหาร
มอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบร้านค้า ร้านอาหารในเขตพื้นที่รับผิดชอบให้ได้มาตรฐาน หากพบร้านค้า ร้านอาหารฝ่าฝืน ครั้งแรกให้ใบเหลืองครั้งที่ 2 ดำเนินการปิดทำการ 7 วันให้ร้านค้า ร้านอาหารทุกแห่ง ประเมินตนเองตามแนวทางของศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
-กรณีร้านอาหารที่ให้ลูกค้าตัดอาหารเอง (บุฟเฟต์) ให้ปรับรูปแบบบริการโดยพนักงานเสริฟให้ หรือให้ร้านจัดให้มีการสวมถุงมือ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ตักอาหารโรงงาน ห้ามเคลื่อนย้ายแรงานเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก ที่มาจากพื้นที่เสี่ยง มีการตรวจสอบพื้นที่ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทุกโรงงานตามแนวทางที่กำหนด มีการวัดไข้ก่อนเข้าทำงานทุกวัน หากฝ่าฝืนครั้งแรกให้ใบเหลือง ครั้งที่ 2 ดำเนินการปิดทำการ 7 วัน ผับ บาร์ สถานบันเทิง ช่วงกลางคืน
เน้นย้ำมาตรการ DMHTT ให้เคร่งครัด และให้ปิดบริการ เวลา 24.00 น. ในช่วงวันที่ 7-10 มกราคม 2564 จะมีการสุ่มตรวจในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถานบันเทิง ร้านค้า ขนส่งมวลชน การจัดกิจกรมที่มีคนรวมกันจำนวนมาก กรณีที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คนขึ้นไป ให้ขออนุญาตก่อนจัดงานทุกครั้ง ที่ศบค.อำเภอ
เน้นย้ำมาตรการ DMHTT ให้เคร่งครัด
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นสำคัญอื่นๆ และมีมติเพิ่ม ดังนี้
เลื่อนการจัดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลก ออกไปจนกว่าสถานการณ์ของโรคเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเข้าสู่สภาวะปกติ มีเพียงการออกสลากกาชาด วันที่ 17 มกราคม 2564 มาตรการตลาดนัด จัดระเบียบมาตรการตลาดนัด ทั้งราชการ และเอกชน มอบหมายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ออกมาตรการตาม ศบค. เช่น ลดช่องทางเข้า-ออก สวมหน้ากากอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิ ให้แผงแต่ละแผงเว้นระยะห่างที่เพียงพอ
3.เน้นย้ำมาตรการแสกนไทยชนะให้เคร่งครัด และให้สถานประกอบการรวบรวมเอกสารเก็บไว้ 30 วัน
4.กรณีที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้พิจารณาแยกตัว ไม่เข้าไปในสถานที่ชุมชน นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จังหวัดได้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลสถานการณ์รอบด้าน วิเคราะห์สภาพพื้นที่ สภาวะเศรษฐกิจ ความต้องการของพี่น้องประชาชน และเมื่อวิเคราะห์ประเมินแล้วจึงร่วมตัดสินใจในคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพื่อประกาศใช้ควบคุมป้องกันเฝ้าระวัง ต่อไป

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

อนุโมทนาบุญ !!! ส.ส.ตั๊ม กฤติเดช สันติ

Post Views: 126 อนุโมทนาบุญ !!! ส.ส.ตั๊ม กฤติเดช ส […]

ข่าวภูธร