จังหวัดเชียงราย Kick off รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 และ

admin2

จังหวัดเชียงราย Kick off รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน PM 2.5 และจัดกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พร้อมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี 2563-2564 (Kick Off) พร้อมเปิดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และประกอบพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2564 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี กิจกรรมของส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและองค์กรสาธารณกุศลภาคเอกชน อาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดทั้งเครือข่ายความปลอดภัยร่วมงานอย่างคับคั่ง

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การเกิดสาธารณภัย รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวด้วย

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียรายได้ร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) งดการเผาทุกประเภทในที่โล่ง ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกับประธานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายและผู้แทนสภาเกษตรกรอำเภอ 18 อำเภอ ที่บริเวณห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงรายไปพร้อมกันจากนั้น ได้เดินทางไปประกอบพิธีเปิดงานยังบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อประกาศวาระจังหวัดเชียงรายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2563 2564 (Kick Off) ด้วยการอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันป้องกันและลดอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2563 และยืนไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสีย พร้อมทั้งเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 และรับมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดทั้งอุปกรณ์จราจรจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้วย

พร้อมกันนี้ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการจำลองศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย นิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องวัดฝุ่นและการสื่อสารความเสี่ยงจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ร่วมกับสมาคมยักษ์ขาววัดฝุ่น นิทรรศการด้านความปลอดภัยทางถนน โดยสำนักงาน คปภ.จ.เชียงราย ร่วมกับ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จํากัด นิทรรศการเกษตรปลอดการเผา นิทรรศการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การสาธิตดับไฟ พร้อมตรวจเยี่ยมกำลังพล วัสดุอุปกรณ์ ยานพาหนะ และเครื่องจักรสาธารณภัย กว่า 100 คัน และปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สวมแมส สวมหมวก ท่องเที่ยววิถีใหม่ปลอดภัยไร้ฝุ่นควัน นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวด้วยว่า เนื่องจากปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และอุบัติเหตุทางถนน เป็นปัญหาสำคัญ ที่ส่งผลกระทบเชื่อมโยงทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนในหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การคมนาคม และการท่องเที่ยว การที่จังหวัดเชียงรายได้จัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในป้องกันสาธารณภัย และอุบัติภัย ที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดความตระหนักในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสำคัญที่สุด

สมคิด อินต๊ะเนตร รายงาน

Next Post

อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทอดผ้าป่าส่งเสริมพระศาสนาและสร้าง

Post Views: 120 อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทอดผ้ […]

ข่าวภูธร