พิษณุโลก ยกระดับมาตรการควบคุมโรค Covid-19 ใช้ Application Save

admin2

พิษณุโลก ยกระดับมาตรการควบคุมโรค Covid-19 ใช้ Application Save Phitsanulok คัดกรองบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงและตรวจจับปรับหนักสถานบันเทิงที่ฝ่าฝืนเปิด-ปิด เกินเวลบ่ายวันนี้ 28 ธ.ค.2563 คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธาน ได้หารือร่วมกันในประเด็นสำคัญหลังจากพบสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิค 2019 (Covid-19) ในหลายจังหวัดรอบพิษณุโลก คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ได้หยิบยกประเด็นความวิตกกังวลของพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลก และนำข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโลก ประเทศไทย รวมถึงมาตรการต่างๆที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง (ศบค.) และในพื้นที่ มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติ ข้อสั่งการ และประกาศ ต่างๆให้ประชาชนชาวพิษณุนำไปปฏิบัติเพื่อป้องกันและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ขณะที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ปกครอง และ พลเรือน นำไปขยายผลการปฏิบัติทิศทางเดียวกัน คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติ ดังนี้
1.ยกระดับมาตรการเฝ้าระวังประชาชนที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงสูง พื้นที่สีแดง ส้ม และเหลือง โดยขอให้ลงทะเบียนใน Application “Save Phitsanulok” เพื่อติดตามอาการป่วย อาการผิดปกติ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ลงทะเบียน Application หมอชนะ และ ไทยชนะของรัฐบาล เพื่อรู้ทันสถานะความเสี่ยง และก่อนเข้ารับบริการในสถานที่ต่างๆ ซึ่งจะสามารถช่วยให้ระบบติดตามคัดกรองผู้ป่วยได้ทันท่วงที
2 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
-ให้สถานบันเทิง(ในโซนนิ่ง) ปิดให้บริการเวลา 02.00 น. และ (นอกโซนนิ่ง) ปิดให้บริการเวลา 00.00 น. การจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก เกินกว่า 100 คน ต้องขออนุญาต ต่อคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส Covid-19 ระดับอำเภอ หน่วยงานราชการและเอกชนสถานประกอบการพิจารณามาตรการ work from home หรือการเรียนออนไลน์ การสั่งปิดโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ภาครัฐ เอกชน ต้องเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาก่อน สำหรับ งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2564 จัดได้ ระหว่างวันที่ 7-18 มกราคม 2564 โดยให้มีมาตรการคัดกรองเข้มงวด และ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการฯ มีอำนาจสั่งงด ลด หรือเลื่อนได้ทันที จัดตั้งด่านลดอุบัตเหตุ ควบคู่ ด่านโควิด ถนนสายหลัก สายรอง และชุมชน ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.63-4 ม.ค.2564 พร้อมจัดชุดเคลื่อนที่เร็วร่วมปฏบัติหน้าที่ การจัดตั้งสถานที่โรงพยาบาลสนาม มีมติพิจารณาสถานที่ 2 แห่งคือค่ายสฤษดิ์เสนาอำเภอวังทอง และ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง ส่วนแรงงานต่างด้าวไร้ที่พึ่ง ได้เตรียมสถานที่รองรับไว้ คือ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดพิษณุโลกที่ 2 และศูนย์เด็กเล็กของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พิษณุโลก
นายรณชัย จิตวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า การตัดสินใจของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลโดยละเอียดในทุกๆด้าน และมีการวิเคราะห์ผลกระทบในทุกมิติ ทั้งด้านจิตใจของประชาชน สภาพเศรษฐกิจของจังหวัด และเชื่อว่ามาตรการดังกล่าวสามารถป้องกัน สถานการณ์การแพร่ระบาดได้ จะมีผลกระทบกับประชาชนผู้เกี่ยวข้องและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามมาตรการดังกล่าวที่ออกมาต้องอาศัยความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนชาวพิษณุโลกปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการปฏิบัติเพื่อให้ห่างไกลปลอดภับจากเชื้อโรค ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทุกที่ที่เดินทางไป การเว้นระยะห่าง สแกนไทยชนะ หมอชนะ และ Save Phitsanulok
ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษ

Next Post

ผู้ว่าฯ นราธิวาส แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส (COVID-19) พบผู้ติดเชื้อฯ 1

Post Views: 181 ผู้ว่าฯ นราธิวาส แถลงสถานการณ์โรคต […]

ข่าวภูธร