อุบลราชธานี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2ช่องเม็ก

admin2

อุบลราชธานี พระราชทานผ้าห่มกันหนาวแก่นักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2ช่องเม็ก
09.30น.วันที่ 28 ธันวาคม 2563
ว่าที่ รต.สุรพล สืบพรหมผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับมอบหมายภาระกิจอันสำคัญในการเป็นประธาน พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้นักเรียนโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2ช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้ใช้บรรเทาความเดือดร้อนจากภาวะอากาศหนาวเย็นและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและขอให้ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณและแสดงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรมเป็นคนดีของสังคม นายวัฒนา เดชะโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2ช่องเม็ก กล่าวว่า ปีการศึกษา 2563 มีจำนวนนักเรียน602คน ข้าราชการครู30คน ผู้ช่วยครู6คนและพนักงานจ้าง8คน รวมบุคลากร44คน โรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน2ช่องเม็กเป็นโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมถ์ให้การสนับสนุน(สมเด็จย่า)ส่งเสริมและติดตามการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยดีตลอด อาทิ อุปกรณ์การศึกษา ผ้าห่มกันหนาวให้กับนักเรียนทุกคนเป็นประจำทุกปีในครั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมถ์ได้จัดส่งผ้าห่มกันหนาวพระราชทานจำนวน210ผืนให้กับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่4 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมิได้

ผอ.สมเดช ทองปัน/รายงาน

Next Post

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ !!! พสกนิกรชาว อ.สอง จ.แพร่

Post Views: 238 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ !!! พสกนิก […]

ข่าวภูธร