ห้ามย้ายเด็ดขาด !!! ผู้ว่าแพร่ สั่งห้ามย้าย

admin2

ห้ามย้ายเด็ดขาด !!! ผู้ว่าแพร่ สั่งห้ามย้าย แรงงานต่างด้าว ให้ปฎิบัติตามที่ศูนย์บริหารสถานกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่าตามที่ศูนย์บริหารสถานกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เผยแพร่ข้อมูลสถานกรณีที่ปัจจุบันผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในส่วนจังหวัดแพร่ จึงขอความร่วมมือนายจ้างและสถานประกอบการทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้ 1. ห้ามเคลื่อนย้ายแรงานต่างด้าวในทุกกรณี ทั้งเข้าไปและออกจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หากฝ่าฝืนสำหรับจังหวัดที่มีการออกประกาศห้ามการเคลื่อนย้ายเข้าไปหรือออกจากพื้นที่จะมีความผิดและได้รับโทษตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558

2. เฝ้าระวังและตรวจสอบคัดกรองโรค ดังนี้ (1) วัดอุณหภูมิร่างกายของแรงงานต่างด้าว หากพบว่ามีอุณหภูมิร่างกายที่ผิดปกติหรือพบลักษณะอาการที่ผิดปกติอื่นๆ เช่น ไอ หอบเหนื่อย ควรให้แรงงานต่างด้าวหยุดงานและรีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคในทันที
(2) จัดหาแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ในการล้างมือ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือภายในสถานที่ทำงาน ณ บริเวณประตูทางเข้าออก และห้องสุขา (3) ให้แรงงานต่างด้าวสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงานหนึ่งถึงสองเมตร ตลอดจนดูแลทำความสะอาดสิ่งของและอุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจำ (4) ประชาสัมพันธ์ให้แรงงานต่างด้าวทราบถึงวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) เบื้องต้นด้วยตนเองทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่ โทร 0 5451 1721 และ 0 5451 1807 ทุกวันในเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/phrae

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่ รายงานจังหวัดแพร่

Next Post

พิษณุโลก พ.ต.ท.ทายาท เกษมสุข สวป.สภ.วังทอง พร้อมข้าราชการตำรวจจิตอาสา สภ.วังทอง 10 นาย 

Post Views: 221 พิษณุโลก พ.ต.ท.ทายาท เกษมสุข สวป.ส […]

ข่าวภูธร