จ. แพร่ ติดตาม !!! โชคดี อมรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

admin2

จ. แพร่ ติดตาม !!! โชคดี อมรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการ ลงพื้นที่ จ.แพร่ เพื่อตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อตรวจติดตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ตามประเด็นการตรวจราชการประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุม

ในการนี้ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน และนายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ ดังนี้ 1. โครงการ น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน 2. ความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล 3. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้เสียของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในทุกจังหวัด
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ. แพร่ ตระหนัก !!! เทศบาล ต.ช่อแฮ ฝ่ายปกครอง รพ.สต.ช่อแฮ ออกตรวจ

Post Views: 244 จ. แพร่ ตระหนัก !!! เทศบาล ต.ช่อแฮ […]

ข่าวภูธร