ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน โพธิ์ชัยเกมส์”63

admin2

ร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬา – กรีฑา นักเรียน โพธิ์ชัยเกมส์ 63 ในวันนี้ 25ธ.ค.2563​ เวลา09.30​น. ผู้​สื่อข่าว​รายงาน​จากทางอำเภอโพธิ์ชัย เป็นอำเภอเล็กๆ มี 9 ตำบล 113 หมู่บ้าน มี 2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็นโชนหนืและโชนใต้ยึดเอาถนนเส้น ขอนแก่น  โพนทอง แบ่งเขต 2 โซน ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนทุกปี ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 25 ธันวาคม 2563ใช้ถานที่โรงเรียนบนคำพองประชาราษฎร์บำรุง และโรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี เป็นสถานที่แซ่งขันโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์

2. เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 3. ยืดการทำงานเป็นหมู่คณะ เสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคี และส่งเสริม การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. เพื่อความเป็นหนึ่งของคนโพธิ์ชัย สมกับสุภาพบุรุษ gentleman of Phochai
การแข่งขันกีฬามีการคัดเลือก นักกีฬา – กรีฑา มาจากแต่ละกลุ่มคุณภาพการศึกษา โดยมีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 8 ประเภท ดังนี้ 1.กีฬาฟุตบอล 2.กีฬาฟุตชอล 3.วอลเลย์บอล 4.เซปักตะกร้อ 5.เปตอง 6.แบดมินตัน 7.เทเบิลเทนนิส และ ประเภทกรีฑาทุกรุ่นอายุของนักเรียนวันนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ งบประมาณจากการแข่งขัน ได้รับจากภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนและทุกสถานศึกษา การประชาสัมพันธ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน สส,ดร.ลาด ขามช่วง สส.ขวัญใจและเลือดเนื้อเชื้อไขชาวโพธิ์ชัยซึ่งเป็นผู้ผลักดันและจัดสรรบประมาณ นำความเจริญสู่ชาวโพธิ์ชัย โดยมีถนน Four Lane พุทธา โคตรพิมพ์ นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอโพธิ์ชัย ในนามประธาน
ในการจัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียนอำเภอโพธิ์ชัย ประจำการศึกษา 2563 ท่านประมวลประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชียงใหม่ ท่านว่าที่ร้อยโกภานุ จันทนามล ประธาน​พัฒนาคุณภาพการศึกษาโพธิ์ชัย และท่านผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา -กรีฑา นักเรียนอำเภอโพธิ์ชัย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายธนกฤต ศิริภิมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 3 รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างสูง ที่ได้มาเป็นประธานในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้จากที่ได้รับการกล่าวรายงน ขอชื่นชมในความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอโพธิ์ชัย ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพของลูกๆนักเรียน ให้รู้จักใช้เวลว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้หันมาเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด​ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านคำพอุงประชาราษฎร์บำรุง โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ที่มาชมและเซียร์ให้กำลังใจ และขอขอบคุณ
คณะกรรมการตัดสิน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายบัดนี้ได้เวลาอันหมาะสม ผขอเปิดการแข่ขันกีฬา กรีฑา นักเรียนโพธิ์ชัยเกมส์ ประจำปี2563 ณ บัดนี้

ทิมข่าวภูธร/ภาพ/ข่าว

Next Post

จ. แพร่ ติดตาม !!! โชคดี อมรวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

Post Views: 145 จ. แพร่ ติดตาม !!! โชคดี อมรวัฒน์ […]

ข่าวภูธร