พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการ

admin2

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 จังหวัดพิษณุโลก วันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนสตางค์ หัวหน้าหน่วยงาน ภาคีเครือข่ายลดอุบัติเหตุทางถนนจากทุกภาคส่วน นักเรียน นักศึกษา อาสาสมัคร ให้การต้อนรับ
ด้วยละกันในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีความถี่ทวีความรุนแรงมากขึ้น แล้วไม่สามารถควบคุมได้จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ถึงวิธีการปฏิบัติตน เมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพื่อลดความสูญเสียที่เกิดจากภัยพิบัติ และถือเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ใกล้ตัวทุกคน
จังหวัดพิษณุโลกจึงให้หน่วยงานทุกแห่งที่มีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จะหนักและตื่นตัว เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีการรับมือกับภัยธรรมชาติ เพื่อป้องกันตนเองและลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนพร้อมปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น
จังหวัดพิษณุโลกได้จัดให้มีกิจกรรมวันอุบัติภัยแห่งชาติประจำปี 2563 รวมถึงพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันสาธารณภัย อุบัติภัย และอาชญากรรม ที่จะเกิดขึ้น และเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์กระตุ้นเตือนให้ประชาชน และผู้มาเยือน ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไลฟ์เหตุ โดยกำหนดเป้าหมายให้ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตลดลงน้อยกว่า ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน หน่วยงานทุกภาคส่วน ถ้าประชาชน จิตอาสาพระราชทาน คณะการความร่วมมือการเข้ามามีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหา กระตุ้นเตือนให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ อุตสาหะ มีกำลังกาย กำลังในการปฏิบัติหน้าที่ และประชาชนชาวพิษณุโลก มีความสุขและความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาลต่อไป

ปรีชา นุตจัรสรายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ผู้ว่าอุบลฯ เปิดงานประเพณีข้าวพันธ์ดี ข้าวจี่หอม

Post Views: 97 ผู้ว่าอุบลฯ เปิดงานประเพณีข้าวพันธ์ […]

ข่าวภูธร