พิษณุโลก : อัดงบ กพส. เสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์บริการสมาชิก

admin2

พิษณุโลก : อัดงบ กพส. เสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์บริการสมาชิก
วันนี้ (24 ธ.ค.63) นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 2/2564 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่าย การชำระหนี้ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ใช้เป็นทุนหมุนเวียนทางธุรกิจและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม พร้อมกับ ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการขับเคลื่อนวาระจังหวัด “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIOY)
ภายใต้ยุทธการ “สร้างเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก นางสาวอภินัน จูเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
นายสมศักดิ์ แสนศิริ กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ รวม 5 แห่ง จำนวน 8,300,000 บาท จำแนกเป็น โครงการปกติ รวม 3 แห่ง คือ 1.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าง่าม จำกัด จำนวน 1,500,000 บาท เพื่อเป็นทุนให้สมาชิกเลี้ยงกระบือ 11 ราย 2. สหกรณ์ผู้ใช้น้ำชลประทานวัดพริก จำกัด จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้แก่สมาชิก 55 ราย 3. สหกรณ์การเกษตรจุลินทรีย์เมืองพรหมพิษณุโลก จำกัด จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนจัดหาสินค้ามาจำหน่ายบริการสมาชิก
และโครงการพิเศษ 2 แห่ง คือ 1.โครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด จำนวน 2,000,000 บาท เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนแก่สหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้าจากขบวนการสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 2.โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2563/64 ให้แก่สหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จำนวน 1,800,000 บาท เพื่อจัดหาปัจจัยการผลิตมาจำหน่ายให้แก่สมาชิก จำนวน 39 ราย พื้นที่เพาะปลูกข้าวโพด จำนวน 643 ไร่ ตามแผนการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยหลังฤดูทำนา เพื่อลดพื้นที่การปลูกข้าวและส่งเสริมอาชีพสมาชิกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ปรีชา นตจัรสรายงานข่าวพิษณุโลก

Next Post

ให้กำลังใจ !!! เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ

Post Views: 106 ให้กำลังใจ !!! เครือข่ายเหยื่อเมาแ […]

ข่าวภูธร