สุดยอดอาชีวะอุบลฯ ผอ.จับมือครู คว้า 4 รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 ระดับประเทศ

admin2

สุดยอดอาชีวะอุบลฯ ผอ.จับมือครู คว้า 4 รางวัล “คุรุสดุดี” ประจำปี 2563 ระดับประเทศ
ภูมิใจตลอดปีกวาด 13 รางวัลดีเด่น ต้นแบบครูดี วันนี้ 24 ธันวาคม 2563 ดร. พงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2563 ระดับประเทศ จำนวน 792 คน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2563 และประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน ให้มีเกียรติและศักดิ์ศรี เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2563 ระดับประเทศ ในปีนี้ จำนวน 4 คน ได้แก่ นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา และประเภทผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาครู ได้รับรางวัล คุรุสดุดี จำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ ครูสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ และนางมนฤดี สุวรรณกูฏ ครูสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรยกย่องคุณความดี เนื่องในวันครู ประจำปี 2564

สำหรับรางวัลดังกล่าว คุรุสภาได้คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติ คือ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ จนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละและอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน โดยไม่ต่ำกว่า 10 ปี มีผลงานเป็นประจักษ์ในระดับต่างๆ ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครบ 9 ข้อ อย่างโดดเด่น
ทั้งนี้ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมานี้ นับว่าวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี มีผู้บริหารและข้าราชการครูได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในระดับต่างๆมากมายถึง 13 รางวัล เป็นปีทองในปี 2563 นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ดังนี้ 1. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2. นายพงษ์ศักดิพล ทาแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2563 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
3. นางสาวเพ็ญใจ ชัยวงศ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4. นางสุวนิจ สุริยพันตรี อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 5. นางอรสา แถบเกิด ครูสาขาวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 6. นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง ครูสอนคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
7.นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง ครูสอนคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล “Excellent Teacher 4.0” จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 8. นางสาวสุธารัตน์ ศรีทอง ครูสอนคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2563 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 9. นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ ครูสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล Excellent Teacher 4.0 จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
10. นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ ครูสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล”วิทยากรลูกเสือและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกิจการลูกเสือดีเด่น ประเภทวิทยากรสนับสนุน จาก พ.ส.น.อ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11. นางสาวชญานิน ก้อนจันทร์ ครูสอนสาขาวิชาภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2563 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 12. นางมนฤดี สุวรรณกูฏ ครูสอนสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
13. นางมนฤดี สุวรรณกูฏ ครูสอนสาขาวิชาประชาสัมพันธ์ ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2563 จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ทีมข่าวภูธร ออนไลน์

Next Post

พิษณุโลก : อัดงบ กพส. เสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์บริการสมาชิก

Post Views: 298 พิษณุโลก : อัดงบ กพส. เสริมศักยภาพ […]

ข่าวภูธร