วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เชิญร่วมงานสมโภชรูปหล่อ 11

admin2

วัดศรีอุบลรัตนาราม จังหวัดอุบลราชธานี เชิญร่วมงานสมโภชรูปหล่อ 11 บูรพาจารย์ วัดศรีอุบลรัตนาราม พิธีฉลองอาคารบูรพาจารย์ ฉลองอายุวัฒนมงคล 5 รอบ ถวายมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ ที่ พระราชธรรมสุธี สุขวฑฺฒโน ทองคู่ บุตรจันทร์) เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี วันนี้ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ที่อาคารบูรพาจารย์ วัดศรีอุบลรัตนาราม จ.อุบลราชธานี พระราชธรรมสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับคณะสงฆ์และทายกทายิกา วัดศรีอุบลรัตนาราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานราชการ ร่วมประชุมหารือเตรียมงานสมโภชรูปหล่อบูรพาจารย์วัดศรีอุบลรัตนาราม พิธีฉลองอาคารบูรพาจารย์ ฉลองอายุวัฒนมงคล 5 รอบ ถวายมุทิตาสักการะฉลองสมณศักดิ์ สัญญาบัตร พัดยศ ที่ พระราชธรรมสุธี สุขวฑฺฒโน ทองคู่ บุตรจันทร์ เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเย็น เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เป็นพิธีสมโภชน์รูปหล่อบูรพาจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนารามและบวชชีพราหมณ์ พระสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนา พิธีอ่านโองการบรวงสรวงบูชาฤกษ์ พระเถราจารย์สวดคาถาพุทธาภิเษกสมโภชตลอดคืน จากนั้นวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ช่วงเช้า เวลา 07.00 น. เป็นพิธืทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 65 รูป และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ –สามเณร จากนั้น เวลา 09.00 น.เป็นการอ่านประกาศพระบรมราชโองการตั้งสมณศักดิ์ แต่งตั้งพระครูฐานานุกรม 4 รูป ตามด้วยพิธีเปิดป้ายอาคารบูรณาจารย์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา พระสงฆ์สมณะศักดิ์ 65 รูปรับทักษิณานุปทาน ณ อาคารบูราพาจารย์ เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ – สามเณร จำนวน 120 รูปและพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 83 ทุน ตามลำดับ

สำหรับรูปหล่อบูรพาจารย์ที่วัดศรีอุบลรัตนารามได้สมโภชในครั้งนี้ มีจำนวน 11 รูป ได้แก่ 1. หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระเกจิชื่อดังหนึ่งในปูชนียบุคคลของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็น บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา ในอดีตท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2436 ที่ วัดศรีทอง หรือ วัดศรีอุบลรัตนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 2. เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ลำดับที่ 1 พระเทวธมมีเถระ (ม้าว) ครองวัด พ.ศ.2398-2433 ท่านเป็นสัทธิวิหาริกในพระวชิรญาณเถระ (รัชกาลที่ 4) 3. เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ลำดับที่ 2 พระครูสีทา ชยเสโน ครองวัด พ.ศ.2433-2434 ท่านเป็นพระกรรมวาจาจารย์ของพระครูวิเวกพุทธกิจ (กนตสึโล เสาร์) และหลวงปู่มั่น ภูริทตโต 4. เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ลำดับที่ 3 พระอริยกวี (ธมฺมรกฺขิโต อ่อน ป.ธ.4) เจ้าคณะใหญ่มณฑลอีสาน ครองวัด พ.ศ.2434-2446 5. เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ลำดับที่ 4 อาชญาท่านสงฺฆรกฺขิโต (พูน) ครองวัดปี พ.ศ.2446-2452 6. เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ลำดับที่ 5 พระครูประจักษ์อุบลคุณ (ญาณาสโย สุ้ย) รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ครองวัด พ.ศ.2452-2454 7. เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ลำดับที่ 6 พระศาสนดิลก (ชิตเสโน เสน สิริบูรณ์ ป.ธ.4) เจ้าคณะมณฑลร้อยเอ็ด และเจ้าคณะมณฑลอุดร ครองวัด พ.ศ.2454-2484 8. เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ลำดับที่ 7 พระครูวิจิตรธรรมภาณี (เขโม เล็ง จันทร์ตรี) เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ธ) ครองวัด พ.ศ.2491-2514 9. เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ลำดับที่ 8 พระครูอุบลเดชคณาจารย์ (นิทฺเทสโก ต่วน จันทร์เขียว ป.ร.3) เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ (ธ) ครองวัด พ.ศ.2515-2517
10. เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ลำดับที่ 9 พระธรรมฐิติญาณ (สุทธจิตโต สิงห์ ภาระมาตย์ ป.ธ.7) เจ้าคณะภาค 10 (ธ) ครองวัด พ.ศ.2517-2540 11. เจ้าอาวาสวัดศรีอุบลรัตนาราม ลำดับที่ 10 พระราชธรรมสุธี (สุขวฑฺฒโน ทองคู่ บุตรจันทร์ ป.ธ.6) เจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานี (ธ) ครองวัด พ.ศ.2540-ปัจจุบันจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีจิตศรัทธาร่วมงานและร่วมทำบุญในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

Next Post

จังหวัดแพร่ เตรียมพร้อม !!! รองเดี่ยวดำรงเกียรติ กิตติประภัสร์ รองนายก

Post Views: 5 จังหวัดแพร่ เตรียมพร้อม !!! รองเดี่ย […]

ข่าวภูธร