แพร่ จัดประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเมือง

admin2

แพร่ จัดประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่ และผลักดันให้เมืองแพร่ เป็นเมืองมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 ประชุมเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาการท่องเที่ยวเมืองเก่าแพร่ ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานการประชุม ในที่ประชุมมีการเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเมืองเก่า บริบทและข้อจำกัดในพื้นที่ การมุ่งเน้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วม และการใช้งบประมาณ การศึกษาและผลักดันให้เมืองแพร่ เป็นเมืองมรดกโลก ขององค์การยูเนสโก (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) และ อพท.6 น่าน ได้เสนอให้ จ.แพร่ ทำหนังสือถึงคณะกรรมการบริหาร อพท.(องค์การมหาชน) ประกาศให้เมืองแพร่ เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุม อาทิ อพท.6 น่าน วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ททท.สำนักงานแพร่ คณะกรรมการเมืองเก่าแพร่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ เครือข่ายลูกหลานเมืองแพร่ สภาองค์กรชุมชน และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร นำคณะนักเรียน มาทัศนศึกษา ฉบับย่อม ในเส้น

โรงเรียนจรูญลองรัตนาคาร นำคณะนักเรียน มาทัศนศึกษา […]

You May Like

ข่าวภูธร