พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส จัดงานเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน นี้

admin2

พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส จัดงานเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน นี้
นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมข้าราชการสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส พร้อมกล่าวอำลาและขอบคุณเนื่องในโอกาสครบวาระเกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2563 วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรการอบรมการสร้างสื่อ E-book และ AR Augmented Reality โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ กิจกรรมการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลส่งเสริมช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ และเป็นประธานการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 6/2563 เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญๆ คือ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล จังหวัดนราธิวาส การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ระยะที่ 2 การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2563 เป็นต้น ณ ห้องโสภาพิสัย โรงแรมตันหยง อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ในโอกาสนี้ยังร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยงแสดงความยินดีและแสดงมุทิตาจิต ที่จัดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส ทั้ง 4 กลุ่มงาน 13 อำเภอ ซึ่งท่านได้กล่าวขอบคุณกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำงานที่นราธิวาส ในรอบ 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้สามารถขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญๆได้สำเร็จ กิจกรรมพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาสอยู่ในระดับแนวหน้า ไม่แพ้จังหวัดอื่นๆ โดยท่านไม่รับของขวัญใดๆทั้งสิ้น เป็นพัฒนาการจังหวัดนราธิวาสคนแรกที่ไม่รับของขวัญตอนเกษียณหรือตอนย้าย สำหรับประวัติโดยสังเขป นายไกรวุฒิ ช่วยสถิตย์ เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2503 ภูมิลำเนา อยู่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณทิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต วิเคราะห์นโยบายและการวางแผน สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ นิด้า ผ่านหลักสูตรอบรม นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับกลาง นพก. อบรมทางไกลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ นักบริหารงานพัฒนาชุมชนระดับสูง นพส. อบรมหลักสูตร THE 4 ROLES OF LEADERSHIP สัมมนาเชิงปฎิบัติการเสริมสมรรถนะกลยุทธ์นักบริหาร,อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง นปส. ของกระทรวงมหาดไทย เริ่มบรรจุรับราชการเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2527 ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน 3 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน อยู่ 1 ปี หลังจากนั้นกลับมาเติบโตในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชน ในภาคใต้มาโดยตลอด ได้เป็นผู้บริหารในตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 เป็นพัฒนาการจังหวัดระนอง วันที่ 11 มกราคม 2556 และย้ายมาดำรงตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดนราธิวา ประเภทอำนวยการสูง เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 จนครบวาระเกษียณอายุราชการ วันที่ 30 กันยายน 2563 มีผลงานดีเด่น เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา เป็นที่รักของเพื่อนร่วมงาน ภาคีเครือข่ายและผู้ใต้บังคับบัญชา ล่าสุดได้รับรางวัล คนดีศรีทักษิณ ถือว่าเป็นบุคคลต้นแบบของกรมการพัฒนาชุมชนคนหนึ่งที่สามารถถือเป็นแบบอย่างที่ดีได้

ข่าว นางสาวแมะอานิง สะอะ จ.นราธิวาส

Next Post

นอภ.กิติพัฒน์ กะวัง อ.สอง เป็นประธาน กิจกรรมปลูกจิตสำนึก การร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

นอภ.กิติพัฒน์ กะวัง อ.สอง เป็นประธาน กิจกรรมปลูกจิ […]

You May Like

ข่าวภูธร