พะเยา- วันพระราชทานธงชาติไทย ชาวภูซางทุกหมู่เหล่าร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อรำลึกถึง รัชกาลที่ 6 ทรง

admin2

พะเยา- วันพระราชทานธงชาติไทย ชาวภูซางทุกหมู่เหล่าร่วมยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อรำลึกถึง รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 07.30 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณลานสนามกีฬาของโรงเรียนบ้านสถาน ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา ได้มีการจัดกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติไทยเนื่องในวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยทางนายวิรุฬห์ สิทธิวงศ์ นายอำเภอภูซางได้มอบหมายให้ ส.อ.เกียรติศักดิ์ พูลสวัสดิ์ ปลัดอำเภอ เดินทางมาร่วมงานแทน
โดย ส.อ.เกียรติศักดิ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวนี้สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 เนื่องจากในสมัยนั้นไทยเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับประเทศสัมพันธมิตร ซึ่งส่วนใหญ่ธงจะมีสามสี ธงชาติไทยในสมัยนั้นจึงเป็นรูปสี่เหลี่ยมรี ขนาดกว้าง 2 ส่วน ยาว 3 ส่วน มีแถบสีน้ำเงินแก่กว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 3 ของขนาดกว้างแห่งธงอยู่กลาง มีแถบขาวกว้าง 1 ส่วน ซึ่งแบ่ง 6 ของขนาดความกว้างแห่งธงข้างละแถบ แล้วมีแถบสีแดงกว้างเท่าแถบขาวประกอบชั้นนอกอีกข้างละแถบ และเรียกธงนี้ว่า ธงไตรรงค์ และทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง ชาติ คือประชาชน สีขาว หมายถึง ศาสนา และสีน้ำเงิน หมายถึง พระมหากษัตริย์ ซึ่งธงไตรรงค์ หรือธงชาติไทย ถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของ

บรรพบุรุษเพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนทั้งชาติให้เป็นหนึ่ง หล่อหลอมความรักสามัคคี สร้างเสริมความภูมิใจในความเป็นชาติ ก่อเกิดเป็นพลังยิ่งใหญ่ในการพัฒนาชาติไทยให้วัฒนาสถาพรและหลังจากนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 โดยมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) และเริ่มในวันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก และไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งกำหนดให้มีการชักและประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเป็นครั้งแรกด้วย
(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Next Post

พะเยา- วัยรุ่นสร้างตัว หม่าล่าสร้างอาชีพ ซอสสูตรเด็ดเคล็ดลับน้ำผึ้งเดือนห้ากับพริกหม่าล่ากิโลละพัน

พะเยา- วัยรุ่นสร้างตัว หม่าล่าสร้างอาชีพ ซอสสูตรเด […]

ข่าวภูธร