ปรีชา สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ อดีต ก.ถ และ ก.จ.มีความเห็นกับบัญชีเทียบระดับ

admin2

ปรีชา สุขรอด ปลัด อบจ.แพร่ อดีต ก.ถ และ ก.จ.มีความเห็นกับบัญชีเทียบระดับเพื่อรับโอนของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อดีต ก.ถและก.จ.มีความเห็นกับบัญชีเทียบระดับเพื่อรับโอนของ ก.ถ.ฉบับนี้เผยแพร่กัน สมัยที่ผมเป็นคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ก.จ.) อยู่เรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของ ก กลาง 2 ครั้ง ยังไม่เห็นชอบด้วยให้กลับไปทบทวนใหม่ และยังไม่เข้าสู่การพิจารณาอีกเลย ความเห็นของผมคือ ถ้าถามรองปลัด ผอ สำนัก ผอ.กองฯ, ผอ.ส่วนฯ, หน.ฝ่ายฯ จนถึงจนทฯ เขาไม่เห็นด้วยแน่ๆ เพราะถ้าตำแหน่ง หน. ฝ่าย-ปลัด อบจ .ว่างและรับโอนข้าราชการอื่นมา ตำแหน่งว่างก็จะมีคนครอง ตำแหน่งว่างที่จะต้องสรรหาคน อบจ มาลงหมดไป โอกาสที่เขาจะสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกในตำแหน่งสูงขึ้นที่ว่างตั้งแต่ หน. ฝ่าย-ปลัด อบจ หมดไป เป็นการหยุดหรือชะลอความก้าวหน้าของเขาจนกว่าจะมีตำแหน่งว่างอีก เป็นการบั่นทอนขัวญและกำลังใจ จนท. ของ อบจ.ซึ่ง จนท. ของ อบจ ที่มีอยู่ทั่วประเทศมีจำนวนเพียงพอที่จะสอบขึ้นในตำแหน่งผู้บริหารตั้งแต่ หน ฝ่าย-ปลัด อบจ ฉะนั้น ควรรับโอนมาได้เฉพาะระดับ จนท. ในแท่งทั่วไป และแท่งวิชาการเท่านั้น บัญชีนี้จะใช้บังคับทั้ง อบจ. เทศบาล เมืองพัทยาและอบต. ฝาก ก กลาง พิจารณาอย่างรอบครอบด้วย เพราะท่านเป็นผู้แทนของข้าราชการทุกระดับ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างทุกคนครับ หรืออาจจะทำแบบสอบถามความเห็นของคน อปท. ด้วยว่ามีความเห็นอย่างไรก่อนที่จะมีมติออกไป

ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จังหวัดเชียงรายร่วมใจปลุกจิตสำนึกขับร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน

จังหวัดเชียงรายร่วมใจปลุกจิตสำนึกขับร้องเพลงชาติไท […]

You May Like

ข่าวภูธร