เชิญเที่ยวชม !!! ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ จัดงาน “เสน่ห์อัต

admin2

เชิญเที่ยวชม !!! ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ จัดงาน “เสน่ห์อัตลักษณ์ชนเผ่าบอกเล่าบ้านค้างใจ” เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เมืี่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบนพื้นที่สูง (กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงครบวงจรบ้านค้างใจ) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
นายวรญาณ บุณณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เสน่ห์อัตลักษณ์ชนเผ่าบอกเล่าบ้านค้างใจ” เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี นายธนัฏฏฐ์โชค บุญพงศ์ปริตร ผู้อำนวยการ
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลป

วัฒนธรรมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชนชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงบ้านค้างใจให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พื้นที่และนอกพื้นที่ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานกลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยงครบวงจรบ้านค้างใจ โดยมี นางจันทร์เพ็ญ คำเหลือง ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านร่วมกับสมาชิกและฝ่ายปกครอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพี่น้องชาวกะเหรี่ยง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ.อุบลฯ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

จ.อุบลฯ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห […]

You May Like

ข่าวภูธร