ลุ้นกันใหญ่ !!! ชาวแพร่ เอาใจช่วย นายกอนุวัธ วงศ์วรรณอบจ.แพร่ พร้อมปลัด

admin2

ลุ้นกันใหญ่ !!! ชาวแพร่ เอาใจช่วย นายกอนุวัธ วงศ์วรรณอบจ.แพร่ พร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จากรัฐบาล วงเงิน 315,384,700 บาท ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ ที่รัฐสภา

ตามที่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ทางนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จากรัฐบาล วงเงิน 315,384,700 บาท ต่อคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นฯ ที่รัฐสภา โดยในวันนี้ (8 สิงหาคม 2563) เป็นการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมอูหลง ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยเป็นการชี้แจงแบบวีดีโอคอนเฟอเรนท์ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (แพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย) รวม 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 เทศบาลเมือง 1 เทศบาลนคร การชี้แจงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ต้องชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการสมาชิกวุฒิสภาในรอบถัดไป

ในเรื่องชาวแพร่ ต่างเอาใจช่วยกับทาง อบจ.แพร่ โดยการนำของนายกอนุวัธ วงศ์วรรณอบจ.แพร่ พร้อมปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าชี้แจงงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จากรัฐบาล เพื่อให้จังหวัดมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป
ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

ผบ.มทบ.37 ลงนามถวายพีะพรชัยมงคล พระพันปี

ผบ.มทบ.37 ลงนามถวายพีะพรชัยมงคล พระพันปี เมื่อวันท […]

You May Like

ข่าวภูธร