ด้วยความห่วงใย !!! เทศบาลเมืองแพร่ เปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ

admin2

ด้วยความห่วงใย !!! เทศบาลเมืองแพร่ เปิดการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพงานสุขาภิบาลอาหาร เพื่อสร้างจิตสำนึกของผู้ขายของในตลาด ให้เห็นถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและสิ่งเป็นพิษได้  เมื่อวันที่31 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่ นายพัฒนพงษ์ พงศ์นวล รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพงานสุขาภิบาลอาหาร โดยมีนายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ กล่าวรายงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ปรุงผู้สัมผัสอาหารและแผงลอยในจังหวัดแพร่ ซึ่งมีนายสัมพันธ์ ปอเจริญกุล (เฮียอ้วน) ประธานชมรมผู้ประกอบอาหารและแผลงลอยจังหวัดแพร่ นายเฉลิมพันธ์ เหล่าสุขสมบูรณ์ (เฮียบ้วย) ประธานชมรมผู้ประกอบอาหารและแผลงลอยเขตเทศบาลเมืองแพร่ แม่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดเข้าร่วมอบรม
นายพัฒนพงษ์ พงษ์นวล กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ตลาดสดเป็นแหล่งวัตถุดิบของร้านอาหารและแผงลอยทั้งประชาชนสามารถซื้อวัตถุดิบเพื่อนำไปทำอาหารเองได้ หากผู้ประกอบการค้าในตลาดมีการบริหารจัดการไม่ดี ไม่ถูกสุขลักษณะอาจมีการแพร่เชื้อโรคต่างๆได้ อีกทั้งอาหารที่จำหน่ายในตลาดสดทั่วไปอาจได้รับการปนเปื้อนมาก่อนที่จะถึงตลาด ซึ่งอาจเกิดจากแหล่งผลิตอาหารเองหรือปนเปื้อนในกระบวนการจัดเก็บหรือขนส่งอาหารสู่ตลาดการสัมผัสอาหารโดยตรงระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายในตลาดมีการปนเปื้อนก็อาจทำให้เชื้อโรคหรือสิ่งเป็นพิษที่ปนเปื้อนในอาหารสามารถแพร่กระจายสู่ผู้บริโภคได้ ดังนั้นการป้องกันมิให้อาหารเกิดการปนเปื้อนระหว่างที่จำหน่ายอยู่ในตลาดสดจึงทำได้โดยการดูแลเฝ้าระวังควบคุมและการและการสร้างจิตสำนึกของผู้ขายของในตลาดให้เห็นถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและสิ่งเป็นพิษ
ที่เป็นที่ปนเปื้อนอยู่ในอาหารสามารถแพร่กระจายสู่ผู้บริโภคได้ดังนั้นการป้องกันมิให้อาหารเกิดการปนเปื้อนระหว่างที่จำหน่ายในตลาดสดจึงทำได้โดยการดูแลเฝ้าระวังและควบคุมการสร้างจิตสำนึกของผู้ขายในตลาดให้เห็นถึงอันตรายของโรคที่เกิดจากอาหารเป็นสื่อที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคและสิ่งเป็นพิษรวมทั้งอาหารเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของการทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีโดยเกิดจากมีอาหารปลอดภัย มีน้ำสะอาดดื่ม ซึ่งการดำเนินงานสุขสุขาภิบาลอาหารนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากใจร่วมมือจากใจจากฝ่ายต่างๆร่วมมือร่วมใจจากฝ่ายต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอย ในการดำเนินการทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ปรุงผู้สัมผัสอาหารและแผงลอยรวมทั้งพ่อค้าแม่ค้าในตลาดมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ในส่วนของกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่องหลักการและมาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารเรื่องความสำคัญของผู้สัมผัสอาหารต่อการแพร่กระจายโรคเรื่องสุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานของผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหาร โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหารผู้ปรุงผู้สัมผัสอาหารและแผงลอยรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้


ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ.สระบุรี  เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ใด้บริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบการ

จ.สระบุรี  เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร ใด้บริการช่วยเหล […]

You May Like

ข่าวภูธร