ศาล จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

admin2

ศาล จ.พระนครศรีอยุธยา จัดอบรมผู้ให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม
เมื่อวันที่ 21-22 และ 30-31 กรกฎาคม 2563 ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดในระบบศาลภายใต้มาตรการเบี่ยงเบียนคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม  Diversion  โดยมี นายเด่นชัย ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกาในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจำเลยในการปล่อยชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามแนวทางบันทึกข้อตกลงระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงาน(สสส)และสำนักงานคณะการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ้งเน้นบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาคดียาเสพติดอย่างบูรณาการ โดยการพัฒนาระบบให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาและจำเลยในคดียาเสพติดและคดีที่มีอัตราโทษไม่รุนแรง ทั้งนี้ เป็นการเปิดโอการให้บุคคลนั้นกลับมาเป็นคนดีและอยู่ร่วมในสังคมหรือครอบครัวได้อย่างปกติสุข โดยมีผู้กำกับดูแลที่มีหน้าที่ให้คำปรึกษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 30 คน เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายงานโดย.

วันชัยหวังวีระ

Next Post

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ในตำบลโคกสำโรง ประจำปี 2563 ณ

โครงการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ ในตำบลโคกสำ […]

You May Like

ข่าวภูธร