เกษตรจังหวัดน่าน ติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

admin2

เกษตรจังหวัดน่าน ติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วันที่ 27 มิถุนายน 2563 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานด้านการเกษตรโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานเพื่อสร้างเกษตรกรต้นแบบ ส่งเสริมการเพาะเห็ดโรงเรือน การจัดการศัตรูพืชชุมชน(ข้าวและพืชผัก) การปลูกพืชผักและพืชตระกูลถั่ว การจัดทำแปลงสาธิตแก้วมังกร และกิจกรรมพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
โดยผู้ตรวจราชการฯได้ให้แนวทางในการร่วมดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้พัฒนาเกษตรกรในโครงการฯโดยออกแบบการพัฒนาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีการวางแผนการผลิต การปลูกพืชที่ให้มูลค่าสูง พืชอายุสั้น ตลาดจนด้านการตลาด ภายใต้หลักการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

/บุญยงค์ คนข่าวรายงาน

Next Post

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ดอดลงพื้นที่อปท.ในพื้นที่จังหวัดน่าน

ท้องถิ่นจังหวัดน่าน ดอดลงพื้นที่อปท.ในพื้นที่จังหว […]

You May Like

ข่าวภูธร