จ.น่าน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการเกษตรเพื่อ

admin2

จ.น่าน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและหมู่บ้านขยายผลโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริวันที่ 28 มิถุนายน 2563 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยนายณัฐภัทร อุปจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่านผู้หญิงสง่า อิงคุลานนท์ ได้นำเรียนการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน มีกิจกรรมปลูกพืชผัก เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ไข่ กบ ปลา ฯลฯ เพื่อนำผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ มาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้แนวทางในการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลาง เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ 1) ด้านโภชนาการ มีตารางอาหารประกอบอาหารตามหลักโภชนาการครบ 5 หมู่ 2) ด้านแรงงานให้หน่วยงานในระดับอำเภอเข้ามาดำเนินการร่วมกับทางโรงเรียนเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในระดับพื้นที่ให้สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการตอบโจทย์ของนักเรียนและชุมชน และ 3) การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาชุมชน โดยภาคเกษตรของโรงเรียนสามารถขยายผลสู่ชุมชน ทั้งด้านทักษะเกษตร การประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนได้ต่อไป


และจากนั้นคณะผู้ตรวจราชการฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามพื้นที่ขยายผลโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ซึ่งผู้ตรวจราชการฯ ได้ให้นโยบายในการขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่โดยการพัฒนาที่เริ่มต้นจากการค้นหาตัวตน ออกแบบวิถีชีวิต และทุกหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนดำเนินงานอย่างจริงจัง การพัฒนาที่อาศัยความเกื้อกูล สร้างอาหาร สร้างรายได้ ทำการเกษตรแบบผสมผสาน ทำเกษตรแบบวนเกษตร ตลอดจนการออกแบบภูมิทัศน์ให้เป็นเกษตรเชิงท่อง

เที่ย /บุญยงค์ คนท้องถิ่นรายงาน

Next Post

เกษตรจังหวัดน่าน ติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรจังหวัดน่าน ติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรแล […]

You May Like

ข่าวภูธร