เพิ่มประสิทธิภาพ !!! เกษตรแพร่ ลุยจัดอบรมการผลิตพืชผักอินทรีย์ปลอดภัยได้มาตรฐาน งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

admin2

เพิ่มประสิทธิภาพ !!! เกษตรแพร่ ลุยจัดอบรมการผลิตพืชผักอินทรีย์ปลอดภัยได้มาตรฐาน งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่และเกษตรกร และอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผักอินทรีย์ปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค ปีงบประมาณ 2563 (งบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2) เป้าหมาย 100 ราย ดำเนินการระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยมีนายประภาส สานอูป รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยนายสมเกียรติ ทะฤาษี หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ

ทั้งนี้โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและอาหารปลอดภัย โดยมีการสร้างกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนตั้งแต่ผู้ผลิตถึงผู้บริโภค รวมถึงการขยายช่องทางทางการตลาดของสินค้า อีกทั้งมีการวิเคราะห์ผลกระทบจากการดำเนินโครงการต่อเกษตรผู้ผลิตและผู้จำหน่ายสินค้าและอาหารปลอดภัย ซึ่งมีกลไกที่สำคัญ คือ การพัฒนาเทคโนโลยีและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพ มาตรฐานการบริหารจัดการศัตรูพืชอย่างถูกต้อง ลดการใช้สารเคมีที่เป็นพิษ สร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตพืชผักปลอดภัยให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน


ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่

Next Post

จ พิษณุโลก Kick off แห่งแรก โครงการ บวร สู้วิกฤติ COVID–19

จ พิษณุโลก Kick off แห่งแรก โครงการ บวร สู้วิกฤติ […]

You May Like

ข่าวภูธร