ร้อยเอ็ด. สัมภาษณ์สด พิธีเปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสาน

admin2

ร้อยเอ็ด. สัมภาษณ์สด พิธีเปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสาน

สัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE เกษตรร้อยเอ็ด สู่ไทยแลนด์ 4.0  วันพฤหัสบดีที่(30มกราคม 2563)  ณ โดมตุ้มโฮมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ร้อยเอ็ด

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด โดยมี มีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน จากโรเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก


ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง กล่าวว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านเกษตรกรรม ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพเกษตรสู่ความเป็นเลิศรวมทั้งเป็นผู้นำในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป วิทยาลัย ฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหาจัดการด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนก่งและมีความสุขโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาถูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัล

พระราชทาน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2552 ปีกาศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2561 ยังความปลื้มปิติแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างสูง วิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลการศึกษาสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้สนใจชมผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของบุคคลภายนอกที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา และนอกจากนี้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดอาชีวศึกษา มีห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ (Super Gold) 4 ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ห้องเรียนพฤกษศาสตร์แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทวิชาประมง ห้องเรียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Aquaculture Economic Classroom) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ห้องเรียน Spread Sheet Room และประเภทวิชาสามัญ ห้องเรียน English Edutainment Room โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการกระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษาภายใต้การวิจัยและพัฒนาการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ได้ทุกระดับ
การจัดงานฯ ครั้งนี้ ได้มีการจัดขบวนพาเหรดอัญเชิญเกียรติบัตรและโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระทาน 3 ปีการศึกษา รวมทั้ง มีการจัดแสดงนิทรรศการของแผนกวิชาการจัดแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) การจัดแสดงนิทรรศการของนักศึกษาโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล (ARAVA) การนำเสนอผลงานของนักศึกษา อศ.กช. การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. และยังมีหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้อีกด้วย
เป็นอีกสถานศึกษาหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาอย่างเห็นได้ชัด มีจุดเด่นหลายอย่างมีโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศหลายโครงการที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นสากล มีรางวัลต่าง ๆ ที่สถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนนักศึกษาได้รับจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยตลอด จึงถือเป็นแบบอย่างของการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนที่ดี โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) แก่เกษตรกรให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น เป็นการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในจังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีการนำเทคโนโลยีไปใช้ในการประกอบอาชีพมากขึ้น สามารถสร้างรายได้ที่สูงขึ้นด้วย นับเป็นการจัดการศึกษาที่ลงสู่ฐานของประชาชนอย่างแท้จริง วิทยาลัยฯ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับแก่สถานศึกษาอื่นๆ และหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยตลอด ผลของการบริหารจัดการที่ดีส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปีการศึกษา
ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าวแสดงความยินดี และชื่นชมคณะผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการพัฒนาสถานศึกษา ชื่นชมบุคลากรที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งชื่นชมนักเรียน นักศึกษาที่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่ดีในอนาคต และร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาวิทยาลัยฯ ให้มีความก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

วช
ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง กล่าวว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้านเกษตรกรรม ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ และระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพเกษตรสู่ความเป็นเลิศ รวมทั้งเป็นผู้นำในการให้บริการวิชาการและวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและเทคโนโลยีที่หลากหลายแก่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป วิทยาลัยฯ มีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุขโดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาบริหารจัดการสถานศึกษา อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2552 ปีการศึกษา 2557 และปีการศึกษา 2561 ยังความปลื้มปิติแก่คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุน และผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาเป็นอย่างสูง


วิทยาลัยฯ จึงได้จัดงานฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบข้อมูลการศึกษาสายอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้ครู นักเรียน และผู้สนใจชมผลงานที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยฯ และเพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีของบุคคลภายนอกที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา โดยการจัดงานฯ ครั้งนี้ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คณะครูและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด เข้าร่วมงาน โดยได้จัดขบวนพาเหรดอัญเชิญเกียรติบัตรและโล่รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 3 ปีการศึกษา รวมทั้ง มีการจัดแสดงนิทรรศการของแผนกวิชา การจัดแสดงนิทรรศการการจัดการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) การจัดแสดงนิทรรศการของนักศึกษาโครงการความร่วมมือไทย-อิสราเอล (ARAVA) การนำเสนอผลงานของนักศึกษาอศ.กช. การอบรมหลักสูตรระยะสั้น การแสดงของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนสังกัด สพฐ. และยังมีหน่วยงานและบริษัทต่าง ๆ ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย
ดร.ชาติชาย กล่าวเพิ่มเติมว่า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด มีห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ (Super Gold) 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทวิชาเกษตรกรรม ห้องเรียนพฤกษศาสตร์แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประเภทวิชาประมง ห้องเรียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Aquaculture Economic Classroom) ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ห้องเรียน Spread Sheet Roomและประเภทวิชาสามัญ ห้องเรียน English Edutainment Room โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษาได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการกระบวนการเรียนรู้อาชีวศึกษาภายใต้การวิจัยและพัฒนาการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเป็นสถานที่สำหรับการเรียนรู้ได้ทุกระดับ โดยมีองค์ประกอบในการเรียนรู้ครบถ้วนตามหลักการเรียนรู้ ซึ่งสถานศึกษาถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม ประชาชน นักเรียน และนักศึกษา สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ เพื่อให้เอื้อต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศน่าเรียน โดยนำเทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมเข้ามาบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าถึงองค์ความรู้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ตามหลักเกณฑ์การประเมินซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ด้าน สอดรับกับยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการจัดการเรียนการสอน
ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะร่วมแรงร่วมใจ
กันพัฒนาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่ร้อยเอ็ดไห้มีความก้าวหน้ายิ่งๆ
ขึ้นไปและขออวยพรให้การจัดงานฯ ครั้งนี้ จงประสบผลสำเร็จดัง
เป้าหมายที่ตั้งไว้ทุกประการ
บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ดิฉันขอเปิดงานฉลองสถานศึกษา
รางวัลพระราชทาน ประสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า OPEN HOUSE วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด ณ บัดนี้

ศรีไพร ทูลธรรม ภาพข่าว
สื่อร้อยเอ็ด 30 มกราคม 2563

Next Post

พะเยา – โจรใจบาปขโมยตู้บริจาคค่าน้ำ-ค่าไฟวัด

พะเยา – โจรใจบาปขโมยตู้บริจาคค่าน้ำ-ค่าไฟวัด &nbsp […]

You May Like

ข่าวภูธร