อยุธยา รมช.มหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค

admin2

อยุธยา รมช.มหาดไทย เป็นประธานมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค กลุ่มที่ 1 ณ จ.พระนครศรีอยุธยา วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมเดอะฮอลล์ 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค โดยมี นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย โดยมี นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับในนามกลุ่มจังหวัด พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ร่วมโครงการรับนโยบาย ณ ที่แห่งนี้ รวมทั้งสิ้นกว่า 2,675 คน

ตามที่กรมการปกครองได้กำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคฯ เพื่อให้ผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนโยบายสำคัญให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อประสานความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนภารกิจให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยดำเนินการจัดประชุม แยกเป็นรายกลุ่มจังหวัดรวม 16 กลุ่ม ทั้งนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยากำหนดให้เป็นศูนย์ประชุมฯ กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายรวมทั้งสิ้นจำนวน 2,675 คน ประกอบด้วย สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด (ด้านความมั่นคง) หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด นายอำเภอผู้กำกับการสถานีตำรวจ ผู้แทนภาคเอกชนในพื้นที่ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน จ.พระนครศรีอยุธยา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า การประชุมมอบนโยบายส าคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในสวนภูมิภาคครั้งนี้ ได้กำหนดให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนยการประชุมของกลุมจังหวัด และได้ดำเนินการถ่ายทอดการประชุมผ่านทางสถานีโทรทัศนกรมการปกครอง DOPA.Channel ให้แก่ทุกอำเภอภายในกลุ่มจังหวัด ได้รับชมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมีผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ชวยผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอภายในกลุ่มจังหวัด ร่วมรับชมการถ่ายทอดการประชุมผ่านทางสถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง DOPA.Channel รวมทั้งสิ้น 11,491 คน เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปภารกิจหน้าที่จากผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในกลุ่มจังหวัด และรับมอบนโยบาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ได้มอบนโยบายพร้อมเน้นย้ำให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดูแลปราบปรามผู้มีอิทธิพล ยาเสพติด และการปล่อยเงินกู้นอกระบบ ซึ่งการทำงานของ กลุ่มจังหวัดที่ 1 ภาพรวมดี ผลงานชัดเจนทั้งการปราบปรามยาเสพติด และการบำบัดผู้เสพ ส่วนในเรื่องการท่องเที่ยว ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นถึงการช่วยกันดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติไทย นับเป็น Soft Power ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีอีกด้วย
สุขุม แก้วกุดั่นอยุธยา

Next Post

จังหวัดลพบุรี อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษา

จังหวัดลพบุรี อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบพิธีอัญเช […]

You May Like

ข่าวภูธร