ผู้ว่าอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรม

admin2

ผู้ว่าอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชน ร่วมโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ 24 – 29 ตุลาคม นี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การออกกำลังกาย แผ่นดินไทย ไร้สโตรค วันที่ 24 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 1 นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนประชาชน ร่วมกิจกรรมในโครงการ แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค คณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ นักเรียน และ อสม. เข้าร่วมกิจกรรม นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจของประชาชนไทย ทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทย ในการรักษาสุขภาพ และการออกกำลังกาย รวมถึงให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อไปสู่เป้าหมาย แผ่นดินไทย ไร้สโตรค นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร กล่าวว่า ด้วยศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมโครงการแลงนำใจไทยทั้งชาติ เติน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นดั่งแสงนำใจ และทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาสุขภาพและการออกกำลังกายแก่ประชาชนชาวไทย

โดยปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค No STROKE for all Thais by NEW GEND ซึ่งเล็งเห็นว่าคนรุ่นใหม่ NEW GEN เป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีพลังกาย พลังใจครามมุ่งมั่น ความรักและปรารถนาดี ต่อชุมชนบ้านเกิด ซึ่งหากมีการปลูกฝัง สร้างความตระหนักแนวทางการใช้ชีวิตทั้งตนเอง ครอบครัว รวมถึงคนในชุมชน ว่าควรปฏิบัติตนอย่างไรให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกสโรค ซึ่งคนรุ่นใหม่จะเป็นพลังสำคัญ โดยปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 3,855 คน นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง กล่าวว่า จากรายงานสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย พบผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ประมาณ 1,880 ต่อประชากรจำนวนหนึ่งแสนคน หรือร้อยละ 2 โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในเพศหญิง อันดับสาม ในเพศชายรองจากอุบัติเหตุ โรคมะเร็ง นอกจากนั้น โรคหลอดเลือดสมอง ยังมีอัตราความพิการสูง ในประเทศไทยพบว่า ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล จะเสียชีวิตร้อยละ 5 พิการร้อยละ 70 ซึ่งนอกจากความพิการทางกายแล้ว ยังมีผลทำให้ความจำเสื่อมในภายหลัง โรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้ ร้อยละ 90 ถ้าประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ปรับพฤติกรรมลดความเสี่ยง หรือได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวกรุงเก่า ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดขึ้นเป็น 2 จุด ประกอบด้วย ในระหว่างวันที่ 24-28 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ต ซึ่งเป็นกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ มีทีมแพทย์ให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเสือดสมอง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกัน ดูแล และรักษาอย่างถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป และวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยชัย ทุ่งมะขามหย่อง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จะเป็นกิจกรรมการปล่อยตัวเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง 5 กิโลเมตร เส้นทาง จุดเริ่มต้น ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง

นางสาว รัตนาภา ศรีวิไชย อยุธยา

Next Post

กาญจนบุรี - รองผู้ว่าราชการจังหวัด

กาญจนบุรี – รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี […]

You May Like

ข่าวภูธร