องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด

admin2

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมสร้างความตระหนักรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566
นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวสุ จานุรัตน์อนันต์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบให้กับบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมและปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ รวมถึงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจ หรือกระทำการโดยมิชอบ ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาชีวะอุบลฯ

Post Views: 40 แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว อ […]

ข่าวภูธร