อยุธยา ประเพณีหล่อเทียนพรรษา จังหวัศพระนคร

admin2

อยุธยา ประเพณีหล่อเทียนพรรษา จังหวัศพระนครศรือยสอ โครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น ณ บริเวณลานหน้าวิหารพระมงคลบพิตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ประธานในพิธี กระผม ว่าที่ร้อยตรี สมทรง สรรพโกศลกุล นายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการจัดงาน ประเพณีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 รู้สึกยินดีและขอขอบคุณท่าน เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณามาเป็นประธาน พิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อทำนุบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน เด็กและเยาวชนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณี ท้องถิ่นไทยและเกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น
เพื่อให้ประชาชน เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมหล่อ เทียนพรรษาและกิจกรรมแห่เทียนพรรษาถวายวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ได้กล่าวเปิดงานโครงการจัดงานประเพณีหล่อ
เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้ต่อไป

สุขุม แก้วกุดั่น อยุธยา

Next Post

กาญจนบุรี - ตร.เร่งขออนุมัติหมายจับ ล่าตัวอดีต

Post Views: 133 กาญจนบุรี – ตร.เร่งขออนุมัติ […]

ข่าวภูธร